2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Скрипник І. І.

Публікацій: 9
Стаття (російською)

Устранимость изолированной особенности решений нелинейных эллиптических уравнений с абсорбцией

Скрыпник И. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 7. - С. 972–988

Доведено апріорні оцінки сингулярних розв'язків для нєлінійних еліптичних рівнянь з абсорбцією. З допомогою цих оцінок отримано точні умови на поведінку члена рівняння, що характеризує абсорбцію, при яких не існують розв'язки з точковою особливістю.

Стаття (російською)

Необходимое условие регулярности граничной точки для вырождающихся параболических уравнений с измеримыми коэффициентами

Скрыпник И. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 6. - С. 818–836

Доведено необхідну умову регулярності точки на циліндричній границі для розв'язків квазілінійних параболічних рівнянь другого порядку дивергентної форми, коефіцієнти яких мають надлінійний ріст відносно похідних за просторовими змінними. Ця умова збігається з достатньою умовою, доведеною раніше автором. Тим самим отримано критерій регулярності граничної точки, аналогічний відомому критерію Вінера для рівняння Лапласа.

Стаття (російською)

Регулярность граничной точки для сингулярных параболических уравнений с измеримыми коэффициентами

Скрыпник И. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 4. - С. 506–516

Досліджується неперервність розв'язків квазілінійпих параболічних рівнянь біля негладкої границі циліндричної області. Доведено достатню умову регулярності граничної точки, яка збігається з умовою Вінера для $p$-оператора Лапласа. Модельним випадком рівнянь, які розглядаються, є рівняння $$\frac{{\partial u}}{{\partial t}} - \Delta _p u = 0$$ з p$-оператором Лапласа $Δ_p$ при $2n/ (n + 1) < p < 2.$

Стаття (російською)

Регулярность граничной точки для вырождающихся параболических уравнений с измеримыми коэффициентами

Скрыпник И. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 11. - С. 1550-1565

Досліджується неперервність розв'язків квазілінійних параболічних рівнянь біля негладкої границі циліндричної області. Як частинний випадок можна розглядати рівняння-$\frac{{\partial u}}{{\partial t}} - \Delta _p u = 0$ з оператором $p$-Лапласа $Δp$. Доведено достатню умову регулярності граничної точки в термінах $С_р$ -ємності.

Стаття (англійською)

Гельдеровість розв'язків нелінійних параболічних рівнянь з подвійною не лінійністю (ваговий випадок)

Бонафеде С., Скрипник І. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 7. - С. 890–903

Доведено регулярність за Гельдером обмежених слабких розв'язків вироджених параболічних рівняиь з подвійною иеліиійністю та вимірними коефіцієнтами.

Стаття (російською)

Регулярность решений вырождающихся квазилинейных параболических уравнений (весовой случай)

Скрыпник И. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 7. - С. 972-988

Встановлюється внутрішня гельдеровість розв'язків та похідних розв'язків за просторовими координатами для квазілінійного виродженого параболічного рівняння другого порядку.

Стаття (російською)

Об усреднении нелинейных эллиптических задач с неоднородными условиями

Скрыпник И. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 2. - С. 269–276

Розглядається послідовність розв'язків нелінійних еліптичних задач, коли на одній частині межі задаються умови Діріхле, на іншій — умови Неймана. Будується гранична задача.

Стаття (російською)

О существовании начальных значений решений слабо нелинейных параболических уравнений

Скрыпник И. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 11. - С. 1567–1570

Вивчаються властивості розв’язків слабко нелінійних параболічних рівнянь у циліндричних об­ластях. Встановлені умови існування локальних недстичних границь, якщо $t \rightarrow 0$.

Стаття (українською)

Граничное поведение решений линейных параболических уравнений второго порядка

Скрипник І. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 7. - С. 1029–1038

Вивчаються властивості розв’язків параболічних рівнянь в гладких циліндричних областях. Встановлено умови існування граничних недотичних $L_2$-границь, якщо $t \rightarrow 0$.