2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Станжицький О. М.

Публікацій: 18
Стаття (українською)

Застосування методу усереднення до задач оптимального керування функціонально-диференціальними рівняннями

Ковальчук Т. В., Кравець В. І., Могильова В. В., Станжицький О. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 2. - С. 206-215

Метод усреднения применен к исследованию задач оптимального управления функционально-дифференциальными уравнениями. Усреднение дает возможность заменить исходную задачу задачей оптимального управления системой обыкновенных дифференциальных уравнений. Доказано, что оптимальное управление усредненной задачи является почти оптимальным для точной. Рассмотрены задачи с конечным и бесконечным горизонтами.

Стаття (українською)

В’язкі розв’язки рівняння Гамільтона – Якобі – Беллмана на часових шкалах

Данилов В. Я., Лаврова О. Є., Станжицький О. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 7. - С. 933-950

Введена концепция вязкого решения уравнения Беллмана на временных шкалах. Получены условия существования и единственности такого решения.

Ювілейна дата (українською)

Микола Олексiйович Перестюк (до 70-річчя від дня народження)

Бойчук О. А., Горбачук М. Л., Городній М. Ф., Луковський І. О., Макаров В. Л., Парасюк І. О., Самойленко А. М., Самойленко В. Г., Слюсарчук В. Ю., Станжицький О. М., Хруслов Є. Я., Шарковський О. М., Шевчук І. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 1. - С. 142-144

Стаття (українською)

Коливність розв'язків лінійних функціонально-різницевих рівнянь другого порядку

Карпенко О. В., Кравець В. І., Станжицький О. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 2. - С. 226-235

Установлены условия колеблемости решений функционально-разностных и дискретных разностных линейных урав- нений второго порядка в случае, когда решения их дифференциальных аналогов являются колеблющимися на отрезке.

Стаття (українською)

Про асимптотичну відповідність між розв'язками стохастичних та звичайних рівнянь

Новак І. Г., Самойленко А. М., Станжицький О. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 8. - С. 1103-1127

Для слабонелинейной стохастической системы построена система обыкновенных дифференциальных уравнений, поведение решений которой на бесконечности подобно поведению решений исходной стохастической системы.

Стаття (українською)

Глобальний атрактор для автономного хвильового рівняння в Rn з неперервною нелінійністю

Горбань Н. В., Станжицький О. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 2. - С. 260–267

Исследована динамика решений автономного волнового уравнения в Rn с непрерывной нелинейностью. Получены априорные оценки. Для m-полупотока обосновано существование инвариантного глобального аттрактора.

Стаття (українською)

Асимптотична еквівалентність імпульсних систем

Місяць О. О., Станжицький О. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 4. - С. 514–521

Приведены достаточные условия асимптотической эквивалентности нелинейной импульсной системы нелинейной системе без импульсов. Рассмотрен случай асимптотической эквивалентности слабонелинейной импульсной системы и линейной системы с импульсами.

Стаття (українською)

Диссипативність диференціальних та відповідних їм різницевих рівнянь

Станжицький О. М., Ткачук А. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 9. - С. 1249–1256

Встановлено умови, при яких з існування обмеженого розв'язку різницевого рівняння випливає існування обмеженого розв'язку відповідного диференціального рівняння. Досліджено зв'язок між дисипативністю диференціальних та різницевих рівнянь у термінах функції Ляпунова.

Стаття (українською)

Дослідження експоненціальної дихотомії лінійних стохастичних систем Іто з випадковими початковими даними за допомогою квадратичних форм

Креневич А. П., Станжицький О. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 4. - С. 543–553

Вивчаються умови експоненціальної дихотомії в середньому квадратичному систем лінійних стохастичних систем Ito. Доведено, що достатньою умовою експоненціальної дихотомії є існування квадратичної форми, похідна від якої в силу системи від'ємно означена. Також доведено обернену теорему.

Стаття (українською)

Про зв'язок між властивостями розв'язків різницевих та відповідних диференціальних рівнянь

Станжицький О. М., Ткачук А. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 7. - С. 989–996

Встановлено умови, при яких існування періодичного розв'язку диференціального рівняння зберігається при наявності цієї властивості у розв'язку відповідного різницевого рівняння. Доведено збіжність періодичних розв'язків системи різницевих рівнянь до періодичного розв'язку системи диференціальних рівнянь. Аналогічні питання розглянуто для обмежених розв'язків.

Стаття (російською)

Об инвариантных горах стохастических систем Ито

Самойленко А. М., Станжицкий А. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 4. - С. 501-513

З допомогою функції Гріна - Самойленка одержано умови існування інваріантних множин стохастичних систем Іто. що є розширеннями динамічних систем на торі.

Стаття (українською)

Дослідження експоненціальної дихотомії стохастичних систем Іто за допомогою квадратичних форм

Станжицький О. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 11. - С. 1545-1555

Для лінійних стохастичних систем отримано достатні умови експоненціальної дихотомії в середньому квадратичному в термінах функцій Ляпунова, які є квадратичними формами.

Стаття (українською)

Про принцип зведення в теорії стійкості для систем з випадковими збуреннями

Станжицький О. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 9. - С. 1232-1240

Одержано порядкові оцінки наближення класів періодичних функцій багатьох змінних у просторі $L_q$ за допомогою операторів ортогонального проектування, а також лінійних операторів, що підпорядковані деяким умовам,

Коротке повідомлення (українською)

Дослідження інваріантних множин стохастичпих систем Іто за допомогою функцій Ляпунова

Станжицький О. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 2. - С. 282-285

За допомогою функцій Ляпупова одержано умови інваріантності та стохастичпої стійкості інваріантних множин систем типу Іто.

Стаття (українською)

Дослідження інваріантних множин з випадковими збуреннями за допомогою функцій Ляпунова

Станжицький О. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 2. - С. 309–312

Розглядаються інваріантні множини виг ляду $V(t,x) = 0$, де $V(t,x)$ —функція Ляпунова відповідної детермінованої системи.

Стаття (російською)

О периодических решениях систем дифференциальных уравнений со случайной правой частью

Данилов В. Я., Мартынюк Д. И., Станжицкий А. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 2. - С. 223–227

Доведено теорему про існування періодичних розв'язків системи диференціальних рівнянь з випадкового правого частиною і малим параметром вигляду dx/dt=εX(t, x, ξ(t)) в околі положення рівноваги усередненої детермінованої системи em class="a-plus-plus">dx/dt=εX 0(t).

Стаття (російською)

Об инвариантных торах стохастических систем на плоскости

Копась И. Н., Станжицкий А. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 8. - С. 1125-1129

Досліджуються інваріантні тори стохастичних систем типу Іто на площині. Наведено умови стійкості за ймовірністю таких множин.

Коротке повідомлення (російською)

К вопросу о второй теореме Боголюбова для систем со случайными возмущениями

Станжицкий А. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 8. - С. 1104–1109

Для систем диференціальних рівнянь з випадковою правою частиною наведені умови існування періодичних розв’язків в околі положень рівноваги усередненої системи.