2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Антонюк О. Вал.

Публікацій: 7
Стаття (англійською)

Неперервність за початковими умовами та підхід теорії абсолютно неперервних функцій до регулярносі першого порядку для нелінійних дифузiй на некомпактних рiманових багатовидах

Антонюк О. Вік., Антонюк О. Вал.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 10. - С. 1299–1316

Досліджено залежність за початковими умовами для розв'язків дифузійних рівнянь з глобально неліпшицевими коефіцієнтами на некомпактних багатовидах. Хоча функція метричної відстані може бути не скрізь двічі диференційовною, показано, що за певних умов монотонності на коефіцієнти та кривину багатовиду існують експоненціальні за часом оцінки на неперервність дифузійного процесу за початковими умовами.
У поєднанні з методами теорії абсолютно неперервних функцій ці оцінки приводять до першого порядку регулярності розв'язків за початковими умовами. Запропонований підхід не використовує техніку моментів часу виходу процесу з локальних координатних околів, а також експоненціальних відображень з дотичного простору або вкладення багатовиду до лінійного простору більшої розмірності.

Стаття (англійською)

Відсутність вибуху та існування розв'язків для нелініних дифузійних рівнянь на некомпактних багатовидах

Антонюк О. Вік., Антонюк О. Вал.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 11. - С. 1454–1472

Знайдено достатні умови на коєФіцієнти дифузійного рівняння на некомпактному багаroвидi, за яких розв'язки не вибухають у скінченний проміжок часу. Ця властивість приводить до існування та єдиності розв'язків відповідних стохастичних рівнянь з глобально неліпшицевими коефіцієнтами.

Запропонований підхід спирається на оцінки на генератор дифузії, що слабко діє на метричну функцію багатовиду. Використання таких оцінок дозволяє знайти узагальнення умови монотонності на випадок багатовиду, що поєднує поведінку кривини багатовиду та коефіцієнтів рівняння.

Стаття (англійською)

Регулярність нелінійних потоків на некомпактних ріманових многовидах: диференціальна геометрія проти стохастичної або які варіації є природними?

Антонюк О. Вік., Антонюк О. Вал.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 8. - С. 1011–1034

Показано, що геометрично коректне дослідження регулярності нелінійних диференціальних потоків на багатовидах та асоційованих параболічних рівнянь вимагає введення нового типу варіацій за початковими умовами. Ці варіації означені за допомогою певного узагальнення коваріантної похідної Рімана на випадок дифеоморфізмів. Встановлено, яким чином кривина виникає в варіаційних рівняннях високого порядку, і одержано сім'ю апріорних нелінійних оцінок на регулярність довільного порядку. Використовуючи зв'язокміж диференціальними рівняннями на багатовидах і напівгрупами, досліджено $C^{∞}$-гладкі властивості розв'язків параболічних задач Коші зі зростаючими на нескінченності коефіцієнтами. Отримані умови регулярності узагальнюють класичні умови коерцитивності та дисипативності на випадок багатовиду і пов'язують поведінку коефіцієнтів дифузії та зсуву з геометричними властивостями багатовиду, без традиційного відокремлення кривини.

Стаття (англійською)

Підхід до регулярності нескінченновимірних параболічних задач, що грунтуються на нелінійних оцінках

Антонюк О. Вік., Антонюк О. Вал.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 5. - С. 579–596

Показано, яким чином застосування нелінійних симетрій похідних високого порядку дозволяє вивчати регулярність розв'язків нелінійних диференціальних рівнянь у випадку, коли класичну схему Коші - Ліувілля - Пікара неможливо застосувати. Зокрема, отримано нелінійні оцінки на обмеженість та неперервність варіацій за початковими умовами і розглянуто їх застосування до динаміки необмежених ґраткових гіббсівських систем.

Стаття (українською)

Формули високих порядків для похідних нелінійних дифузійних напівгруп

Антонюк О. Вік., Антонюк О. Вал.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 1. - С. 117-122

Мета роботи — показати, що спеціальний вибір напряму Камерона-Мартіна в характеризації міри Вінера через формулу інтегрування частинами приводить до множини природних зображень для похідних напівгруп нелінійних дифузій. Зокрема, знайдено остаточний розв'язок неліпшицевих сингулярностей числення Маллявена.

Стаття (українською)

Некомутативна центральна гранична теорема для гіббсових температурних станів

Антонюк О. Вік., Антонюк О. Вал., Кондратьєв Ю. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 3. - С. 299–306

Наведена схема доведення не комутативної центральної граничної теореми для гіббсових температурних станів з використанням комутативної центральної граничної теореми для відповідних евклідових мір. Одержані застосування до моделі температурного ангармонійного кристалу та узагальненої моделі Ізінга з компактним неперервним конфігураційним простором.

Стаття (українською)

Істотна самоспряженість операторів Діріхле гіббсових мір на нескінченному добутку многовидів

Антонюк О. Вік., Антонюк О. Вал., Кондратьєв Ю. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 1. - С. 4–11

Одержані умови істотної самоспряженості операторів Діріхле гіббсових мір з істотною областю гладких циліндричних функцій. Доведено збереження півгрупою оператора Діріхле деяких просторів гладких функцій.