2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Шеремета М. М.

Публікацій: 18
Стаття (українською)

Оцінки інтегралів Лапласа – Стільтьєса

Добушовський М. C., Шеремета М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 11. - С. 1467-1482

Изучаются интегралы Лапласа – Стильтьеса с произвольной абсциссой сходимости. Установлены оценки снизу и сверху для этих интегралов. Полученные результаты применены к установлению связи между ростом интеграла и максимума подынтегрального выражения.

Стаття (українською)

Про регулярне зростання абсолютно збіжних у півплощині рядів Діріхле

Стець Ю. В., Шеремета М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 5. - С. 686-698

Для ряда Дирихле $F(s) = \sum^{\infty}_{n=1}a_n \exp \{s \lambda_n\}$ с абсциссой абсолютной сходимости $\sigma a = 0$ установлены условия на $(λ_n)$ и $(a_n)$, при выполнении которых $\ln M(\sigma, F) = T_R(1 + o(1)) \exp\{\varrho R/|\sigma|\}$ при $\sigma \uparrow 0$, где $M(σ, F) = \sup\{|F(\sigma + it)| : t \in R\}$, а $T_R$ и $\varrho_R$ — положительные константы.

Коротке повідомлення (українською)

Про належність абсолютно збіжних у півплощині рядів Діріхле до класу збіжності

Мулява О. М., Шеремета М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 6. - С. 851–856

Пусть $M(\sigma) = \sup\{|F(\sigma+it)|:\;t \in {\mathbb R}\},$ $\mu(\sigma) = \max\{|a_n| \exp(\sigma \lambda_n):\;n \geq 0\},\quad \sigma < 0,$ для ряда Дирихле $F(s) = \sum^{\infty}_{n=0}a_n \exp \{s\lambda_n\}$ с абсциссой абсолютной сходимости $\sigma_a = 0$. Доказано, что условие $\ln \ln n = o(\ln \lambda_n),\;n\rightarrow\infty$ является необходимым и достаточным для равносильности соотношений $\int^0_{-1}|\sigma|^{\rho-1}\ln M(\sigma)d\sigma < +\infty,$ $\int^0_{-1}|\sigma|^{\rho-1}\ln \mu(\sigma)d\sigma < +\infty,\quad \rho > 0$, для каждого такого ряда.

Стаття (українською)

Властивості цілих розв'язків диференціальних рівнянь

Шеремета З. М., Шеремета М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 12. - С. 1693–1703

Досліджено 6лизькість до опуклості та обмеженість $l$-індексу цілих розв'язків диференціальних Рівнянь $z^2w'' + \beta zw' + (\gamma z^2 — \beta)w = 0$ і$ zw'' + \beta w' + \gamma zw = 0$.

Стаття (українською)

Про середні значення ряду Діріхле

Зеліско M. M., Шеремета М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 11. - С. 1501-1502

Для ряду Діріхле з довільною абсцисою абсолютної збіжності досліджено зв'язок між зростанням максимального члена $\left( {\mathop \sum \nolimits_{n = 1}^\infty \left| {a_n } \right|^q \exp \{ q\sigma \lambda _n \} } \right)^{1/q}$, $q ∈ (0,+∞)$.

Стаття (українською)

Обмеженість l-індексу добутку Нафталевича - Цудзі

Трухан Ю. С., Шеремета М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 2. - С. 247-256

Досліджено умови на пулі, за яких добуток Нафталевича - Цудзі є аналітичною в одиничному крузі функцією обмеженого l-індексу.

Стаття (українською)

Про правильну зміну основних характеристик цілої функції

Філевич П. В., Шеремета М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 6. - С. 840-849

Встановлено необхідну і достатню умову на коефіцієнти a n цілої фуіікції \(f(z) = \sum {_{n = 0}^\infty } {\text{ }}a_n z^n \) для того, щоб її центральний індекс і логарифми максимуму модуля та максимального члена були правильно змінними функціями. Побудовано цілу функцію, логарифм максимуму модуля якої — правильно змінна функція, а характеристична функція Неванлінии не є правильно змінною функцією.

Стаття (українською)

Про асимптотичну поведінку залишку абсолютно збіжного у півплощипі ряду Діріхле

Микитюк Л. Я., Шеремета М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 3. - С. 379-388

Для ряду Діріхле \(\sum\nolimits_{n = 1}^\infty {a_n \exp \{ s{\lambda}_n \} } \) з невід'ємними показниками і нульовою абсцисою абсолютної збіжності досліджено асимптотичну поведінку залишку | \(\sum\nolimits_{k = n}^\infty {\left| {a_k } \right|\exp \{ {\delta \lambda}_k \} } \) , δ < 0, при n → ∞.

Стаття (українською)

Обмеженість $l$-індексу цілих функцій Лагерра — Пойа

Бордуляк М. Т., Шеремета М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 1. - С. 91-99

Досліджено умови па пулі цілої функції $f$ з класу Лагерра— Пойа, при яких $f$ є функцією обмеженого $l$-індексу.

Стаття (українською)

Про належність цілих функцій до узагальненого класу збіжності

Галь Ю. М., Мулява О. М., Шеремета М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 4. - С. 439-446

У термінах гейлорових коефіцієнтів і розподілу нулів описано клас цілих функцій $f$, означений збіжністю інтеграла $$\int\limits_{r_0 }^\infty {\frac{{\gamma (\ln M_{f} (r))}}{{r^{\rho + 1} }}} dr,$$ де γ—повільно зростаюча функція.

Стаття (українською)

Про двочленну асимптотику цілого ряду Діріхле

Шеремета М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 4. - С. 542-549

Нехай $M(σ)$ — максимум модуля i $μ(σ)$— максимальний член цілого ряду Діріхле з невідємними зростаючими до ∞ показпиками $λ_n$. Знайдено умову на $λ_n$ для еквівалентності співвідношень $$\ln {\mu }\left( {{\sigma ,}F} \right) \leqslant \Phi _1 \left( {\sigma } \right) + \left( {1 + o\left( 1 \right)} \right){\tau }\Phi _{2} \left( {\sigma } \right)\quad \left( {{\sigma } \to + \infty } \right)$$ i $$\ln M\left( {{\sigma ,}F} \right) \leqslant \Phi _1 \left( {\sigma } \right) + \left( {1 + \left( 1 \right)} \right){\tau }\Phi _{2} \left( {\sigma } \right)\quad \left( {{\sigma } \to + \infty } \right)$$ при деяких умовах на функції $Φ_1$ i $Φ_2$.

Коротке повідомлення (українською)

Про зростання цілого ряду Діріхле

Шеремета М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 8. - С. 1149–1153

Вивчено зв'язок між зростанням величини $M(σ,F) = ∣a_0∣ + \sum_{n=1}^{ ∞} ∣a_n ∣ \exp (σλ_n )$ і поведінкою послідовностей $(|a_n|)$ та $(λ_n )$ ,де $(λ_n )$ — зростаюча до $+ ∞$ послідовність невід'ємних чисел, a $F(s) = a_0 + \sum_{n=1}^{ ∞} ∣a_n ∣ e^{sλn},\; s = σ + it$ —цілий ряд Діріхле.

Стаття (українською)

Узагальнення теореми Ліндельофа

Заболоцький М. В., Шеремета М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 9. - С. 1177–1192

Наведено узагальнення теореми E. Ліндельофа про умови на коефіцієнти ряду Тейлора цілої трансцендентної функції $ ƒ $ для виконання співвідношення $\ln M_f(r)−τrρ, r → ∞, M_f(r) = \max\{|f(r)|:|z| = r\}$.

Стаття (російською)

О существовании целых функций ограниченного $l$-индекса и $l$-регулярного роста

Бордуляк М. Т., Шеремета М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 9. - С. 1166–1182

Доведено, що при певних умовах на додатну неперервну на $[0, +∞]$ функцію $l$ існує ціла трансцендентна функція $f$ обмеженого $l$-індексу така, що $\ln \ln M f(r) \ln L(r),\; r → ∞$, де $M f (r) = \max \{|f(z)|: |z| = r\}$ та $L(r) = ∫_0^r l(t)dt.$ Якщо $l(r) = r^{p-1}$ при $r ≥ 1,\; 0 < ρ < ∞ $, то існує ціла функція $f$ обмеженого $l$-індексу така, що $M_f (r) ≈ r^p$.

Стаття (українською)

Уточнення однієї теореми Фріке про цілі функції обмеженого індексу

Шеремета М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 3. - С. 412-417

Доведено, що для кожної послідовності (a k) комплексних чисел, яка задовольняє умови Σ(1/|a k |) < ∞ and |a k+1| − |a k | ↗ ∞ (k → ∞), існує неперервна спадна до 0 на [0, + ∞], функція l така, що f(z) = Π(1 −z/|a k |) є цілою функцією обмеженого l-індексу.

Стаття (українською)

Про власні числа оператора Фредгольма

Шеремета М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 1. - С. 116-123

Доведено, що коли $ω(t, x, K 2 (m) )⩽c(x)ω(t)$ для всіх $х є [а, Ь]$ і $х є [0,b-a]$ y де $c ∈ L_1(a, b)$, а $ω $ — деякий модуль неперервності, тоді $λ_n = O(n^{ −m-1/2}ω(1/n))$ причому цю оцінку не можна покращити.

Стаття (українською)

Про радіуси однолистості похідних Гельфонда-Леонтьева

Шеремета М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 3. - С. 390–399

Нехай $0 < R < +\infty, A(R)$ — клас аналітичних в $\{ z: |z| < R \}$ функцій $$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty}f_kz^k,\;\; l(z) = \sum_{k=0}^{\infty}l_kz^k,\; l_k > 0$$ — формальный степеневий ряд. Доведено, що коли $l^2_k/l_{k+1}l_{k-1}$ — незростаюча послідовність, $f \in A(R)$ і $|f_k/f_{k+1} \nearrow R,\; k \rightarrow \infty,\; 0 < R < +\infty$, то послідовність $(\rho_n)$ радіусів однолистості похідних Гельфонда-Леонтьева $$D^n_lf(z) = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{l_kf_{k+n}}{l_{k+n}}z_k$$ задовольняє співвідношення $$\rho_n \asymp \frac{l_{n+2}}{l_{n+1}}\left|\frac{f_{n+1}}{f_{n+2}}\right|$$ Вивчається також випадок, коли умова $|f_k/f_{k+1}|\nearrow R,\quad k \rightarrow \infty$ не виконується.

Стаття (російською)

Об одном свойстве целых рядов Дирихле с убывающими коэффициентами

Шеремета М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 6. - С. 843–853

У класі $S_{Ψ}^{ *} (A)$ цілих рядів Діріхле $F(s) = \sum\nolimits_{n = 0}^\infty {a_n exp(s\lambda _n )}$, який при фіксованій послідовності $A = (a_n ),\; 0 < a_n \downarrow 0,\sum\nolimits_{n = 0}^\infty {a_n< + \infty } ,$ визначається умовами $0 ≤ λ_n ↗ +∞$ і $λ_n ≤ (1n^+(1/a_n ))$ на показники $λ_n$, де $ψ $ - додатна неперервна на $(0, +∞)$ функція, $ψ(x) ↑ +∞$ і $x/ψ(x) ↑ +∞$ при $x →+ ∞$ вказані необхідна і достатня умови виконання спів­відношення $ϕ(\ln M(σ, F)) ∼ ϕ(\ln μ(σ, F))$ при $σ → +∞$, де $M(\sigma ,F) = sup\{ |F(\sigma + it)|:t \in \mathbb{R}\} ,\mu (\sigma ,F) = max\{ a_n exp(\sigma \lambda _n ):n \in \mathbb{Z}_ + \}$, a $ϕ$ — додатна неперервна зростаюча до $+∞$ на $(0, +∞)$ функція така, що $\ln ϕ(x)$ вгнута, а $ϕ(\ln x)$ — повільно зростаюча функція.