2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Бондаренко В. Г.

Публікацій: 11
Коротке повідомлення (російською)

Формула Троттера – Далецкого для нелинейного возмущения

Бондаренко В. Г.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 12. - С. 1717-1722

Для напiвлiнiйного параболiчного рiвняння доведено спiввiдношення, що узагальнює формулу Троттера – Далецького.

Стаття (російською)

Варьерные функции для одного класса полулинейных параболических уравнений

Бондаренко В. Г., Прокопенко Ю. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 11. - С. 1449–1456

Для параболічного квазілінійного рівняння з монотонним опуклим потенціалом методом декомпозиції побудовано супер- та субпараболічні бар'єрні функції.

Стаття (російською)

Поля Якоби на римановом многообразии

Бондаренко В. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 12. - С. 1602–1613

Розглянуто ряд властивостей пoлiв Якoбi на многовиді недодатної кривини. Як наслідок, встановлено формули для похідних одного класу функцій на многовиді.

Стаття (російською)

Построение фундаментального решения возмущенного параболического уравнения

Бондаренко В. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 8. - С. 1011-1021

Запропоповано метод побудови розв'язку параболічного розв'язання при збуренні оператора дифузії.

Коротке повідомлення (російською)

Возмущенное параболическое уравнение па римановом многообразии

Бондаренко В. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 7. - С. 977-982

На мпоговиді недодатпої кривизни побудовано фундаментальний розв'язок рівняння із збуреним оператором дифузії.

Коротке повідомлення (російською)

Логарифмические производные диффузионных мер в гильбертовом пространстве

Бондаренко В. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 4. - С. 537-543

Для логарифмічної, похідної перехідної ймовірності дифузійного процесу в гільбертовому просторі побудовано послідовність векторних полів на $n$ -вимірних ріманових многовидах, які збігаються до цієї похідної.

Стаття (російською)

Конечномерные аппроксимации диффузионных мер в гильбертовом пространстве

Бондаренко В. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 12. - С. 1587–1592

Для перехідних ймовірностей дифузійних процесів у гільбертовому просторі побудовано скінченновимірні апроксимації та знайдено достатні умови еквівалентності таких мір при збуренні дифузійного оператора.

Стаття (російською)

Метод параметрикса для параболического уравнения на римановом многообразии

Бондаренко В. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 11. - С. 1443–1448

На рімановому многовиді недодатної кривизни наведено конструкцію побудови фундаментального розв'язку параболічного рівняння.

Коротке повідомлення (українською)

Оценки ядра теплопроводности на многообразии неположительной кривизиы

Бондаренко В. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 8. - С. 1129–1136

На рімановому многовиді недодатної кривизни одержано незалежні від розмірності оцінки фундаментального розв'язку параболічного рівняння та його логарифмічної похідної.

Стаття (російською)

Ковариантные производные полей Якоби на многообразии неположительной кривизны

Бондаренко В. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 6. - С. 755–764

На рімановому многовиді від'ємної кривизни одержано оцінки коваріантних похідних полів Якобі вздовж геодезичної.

Стаття (українською)

Про марковські процеси в гільбертовому просторі

Бондаренко В. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1972. - 24, № 2. - С. 217—219

Розглядаються марковські процеси в гільбертовому просторі і відповідні півгрупи. Знайдено умови, які повинна задовольняти півгрупа, що породжує процес. Одержано вираз для твірного оператора дифузійного процесу.