2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Хруслов Є. Я.

Публікацій: 14
Стаття (російською)

Модель стационарной диффузии с поглощением в областях с мелкозернистой случайной границей

Хилькова Л. А., Хруслов Е. Я.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 5. - С. 692-705

УДК 517.95, 519.21
Розглядається крайова задача для рівняння стаціонарної дифузії в пористому середовищі, заповненому дрібними включеннями --- кулями з поглинаючою поверхнею. Поглинання описується нелінійною крайовою умовою типу Робена. Розташування і радіуси куль випадкові і описуються сукупністю скінченновимірних функцій розподілу. Вивчається асимптотична поведінка розв'язків задачі, коли кількість куль збільшується, а їхні радіуси зменшуються. Виведено усереднене рівняння, що описує головний член асимптотики, і визначено достатні умови для функцій розподілу, при яких розв'язки за ймовірністю збігаються до розв'язків усередненої задачі.

Ювілейна дата (українською)

Анатолій Михайлович Самойленко (до 80-річчя від дня народження)

Антонюк О. Вік., Березанський Ю. М., Бойчук О. А., Гутлянський В. Я., Королюк В. С., Кочубей А. Н., Кушнір Р. М., Луковський І. О., Макаров В. Л., Марченко В. О., Нікітін А. Г., Парасюк І. О., Пастур Л. А., Перестюк М. О., Портенко М. І., Ронто М. Й., Ткаченко В. І., Трофімчук С. І., Хруслов Є. Я., Шарковський О. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 1. - С. 3-6

Ювілейна дата (українською)

Микола Олексiйович Перестюк (до 70-річчя від дня народження)

Бойчук О. А., Горбачук М. Л., Городній М. Ф., Луковський І. О., Макаров В. Л., Парасюк І. О., Самойленко А. М., Самойленко В. Г., Слюсарчук В. Ю., Станжицький О. М., Хруслов Є. Я., Шарковський О. М., Шевчук І. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 1. - С. 142-144

Стаття (російською)

Регуляризованные интегралы движения уравнения Кортевега – де Фриза в классе неубывающих функций

Андреев К. Н., Хруслов Е. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 12. - С. 1587-1601

В роботi вивчається розв’язок задачi Кошi для рiвняння Кортевега – де Фрiза у класi функцiй, що прямують до скiченнозонного перiодичного розв’язку цього рiвняння при $x → −∞$ i до 0 при $x → +∞$. Доведено iснування нескiнченного числа „регуляризованих” iнтегралiв руху для розв’язку $u(x, t)$ задачi Кошi, до яких явно входить час.

Ювілейна дата (українською)

Мирослав Львович Горбачук (до 75-річчя від дня народження)

Березанський Ю. М., Герасименко В. І., Кочубей А. Н., Михайлець В. А., Нижник Л. П., Самойленко А. М., Самойленко Ю. С., Хруслов Є. Я.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 3. - С. 451-454

Стаття (російською)

Глобальные слабые решения системы Навье - Стокса - Фоккера - Планка

Егоров С. М., Хруслов Е. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 2. - С. 192-225

Розглядається зв’язана система рiвнянь Нав’є – Стокса i Фоккера – Планка, що описує рух полiдисперсної суспензiї твердих часток у в’язкiй нестискуванiй рiдинi. Доведено iснування i вивчено деякi властивостi глобальних слабких розв’язкiв початково-крайової задачi для цiєї системи.

Стаття (російською)

Об экспоненциальном затухании колебаний увлажненной упругой среды

Гончаренко М. В., Хруслов Е. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 11. - С. 1443-1459

Розглядається усереднена система рiвнянь, що є макроскопiчною моделлю коливань пружного середовища з дрiбними кавернами, заповненими в’язкою нестисливою рiдиною (зволожене пружне середовище). Доведено, що розв’язок початково-крайової задачi для цiєї системи у обмеженiй областi $\Omega$ експоненцiально за часом прямує до нуля у метрицi $L_2(\Omega)$.

Стаття (російською)

Усредненная модель колебаний увлажненной упругой среды

Гончаренко М. В., Хруслов Е. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 10. - С. 1309–1329

Розглядається початково-крайова задача, що описує нестаціонарні коливання пружного середовища з великою кількістю дрібних каверн, які заповнені в'язкою нестислою рідиною. Вивчається асимптотична поведінка розв'язку, коли діаметри каверн прямують до нуля, їх кількість прямує до нескінченності та розташовуються вони „об'ємно". Побудовано усереднене рівняння, що описує головний член асимптотики. Це рівняння є моделлю розповсюдження хвиль у середовищах типу зволоженого грунту, гірських порід та деяких біологічних тканин.

Стаття (українською)

Мирослав Львович Горбачук (до 70-річчя від дня народження)

Адамян В. М., Березанський Ю. М., Кочубей А. Н., Кужіль С. О., Марченко В. О., Михайлець В. А., Нижник Л. П., Пташник Б. Й., Рофе-Бекетов Ф. С., Самойленко А. М., Самойленко Ю. С., Хруслов Є. Я.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 4. - С. 439–442

Ювілейна дата (українською)

Леонід Андрійович Пастур (до 70-річчя від дня народження)

Бар'яхтар В. Г., Березанський Ю. М., Королюк В. С., Марченко В. О., Митропольський Ю. О., Самойленко А. М., Хруслов Є. Я.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 12. - С. 1699-1700

Ювілейна дата (українською)

Леонід Павлович Нижник (до 70-річчя від дня народження)

Березанський Ю. М., Горбачук В. І., Горбачук М. Л., Костюченко А. Г., Кужіль С. О., Марченко В. О., Самойленко А. М., Самойленко Ю. С., Хруслов Є. Я.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 8. - С. 1120-1122

Ювілейна дата (українською)

Дмитро Якович Петрина (До сімдесятиріччя від дня народження)

Горбачук М. Л., Луковський І. О., Марченко В. О., Митропольський Ю. О., Пастур Л. А., Самойленко А. М., Скрипник І. В., Хруслов Є. Я.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 3. - С. 291-292

Ювілейна дата (російською)

Наум Ильич Ахиезер (к 100-летию со дня рождения)

Марченко В. А., Митропольский Ю. А., Погорелов А. В., Самойленко А. М., Скрыпник И. В., Хруслов Е. Я.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 3. - С. 291-293

Ювілейна дата (українською)

Ігор Володимирович Скрипник (до 60-річчя від дня народження)

Березанський Ю. М., Кіт Г. С., Ковалевський О. А., Ковальов О. М., Корнійчук М. П., Королюк В. С., Луковський І. О., Митропольський Ю. О., Савченко О. Я., Самойленко А. М., Харламов П. В., Хруслов Є. Я.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 11. - С. 1443-1445