2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Хачатрян Х. А.

Публікацій: 7
Стаття (російською)

О разрешимости одной системы нелинейных интегральных уравнений типа Гаммерштейна на полуоси

Сардарян Т. Г., Терджян Ц. Э., Хачатрян Х. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 8. - С. 1107-1122

Дослiджуються питання побудови додатних сумовних i обмежених розв’язкiв для систем нелiнiйних iнтегральних рiвнянь Гаммерштейна з рiзницевими ядрами на пiвпрямiй. Указанi системи мають безпосереднi застосування в кiнетичнiй теорiї газiв, теорiї перенесення випромiнювання у спектральних лiнiях, теорiї нелiнiйних конкуренцiйних систем Рiккера для бiжучих хвиль.

Стаття (російською)

О разрешимости одного класса нелинейных интегральных уравнений на полуоси с некомпактным оператором типа Гаммерштейна – Стильтьеса

Петросян А. С., Хачатрян Х. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 1. - С. 106–127

Досліджується клас нелінійних інтегральних рівнянь на півосі з некомпактним оператором типу Гаммерштейна-Стільтьєса. З використанням факторизаційних методів i спеціально вибраних послідовних наближень доведено існування додатних розв'язків у різних функціональних просторах.

Стаття (російською)

O построении неотрицательного решения одного класса нелинейных интегральных уравнений типа Урысона на полуоси

Хачатрян А. Х., Хачатрян Х. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 1. - С. 110-118

Дослiджено один клас нелiнiйних iнтегральних рiвнянь Урисона з некомпактним оператором. Припус- кається, що лiнiйний iнтегральний оператор типу Вiнера – Хопфа – Ханкеля є локальним мiнорантом для початкового оператора Урисона. Доведено альтернативну теорему про iснування додатних розв’язкiв та дослiджено асимптотичну поведiнку отриманих розв’язкiв на нескiнченностi.

Лист до редакції (російською)

Письмо в редакцию

Хачатрян А. Х., Хачатрян Х. А.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 6. - С. 865

Стаття (російською)

О некоторых системах нелинейных интегральных уравнений типа Гаммерштейна на полуоси

Хачатрян Х. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 4. - С. 552–566

Доведено існування однопараметричної сім'ї розв'язків системи нелінійних інтегральних рівнянь типу Гаммерштейна на додатній півосі та досліджено асимптотичну поведінку отриманих розв'язків на нескінченності.

Стаття (російською)

О некоторых системах интегро-дифференциальных уравнений первого порядка типа свертки на полуоси

Хачатрян А. Х., Хачатрян Х. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 9. - С. 1277-1292

Досліджено один клас векторних інтегро-диференціальних рівнянь типу згортки на півосі, якими описується низка прикладних задач математичної фізики. З допомогою спеціального три-факторного розкладу вихідного математичного інтегро-диференціального оператора доведено розв'язність цих рівнянь у конкретних функціональних просторах.

Стаття (англійською)

Факторизація одного інтегро-диференціального рівняння типу згортки на додатній півосі

Хачатрян А. Х., Хачатрян Х. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 11. - С. 1555–1567

Отримано достатні умови для існування розв'язку одного класу інтегро-диференціальних рівнянь типу згортки на півосі. Дослідження базуються на розкладі початкового інтегро-дифе-ренціального оператора на три множники.