2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Тунс Е.

Публікацій: 4
Стаття (англійською)

Полiномiальнi нерiвностi у квазiдисках на зважених просторах Бергмана

Абдуллаєв Г. А., Абдуллаєв Ф. Г., Тунс Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 5. - С. 582-598

Продовжено дослiдження оцiнок типу Нiкольського та Бернштейна – Уолша для комплексних алгебраїчних полiномiв в обмежених та необмежених квазiдисках на зважених просторах Бергмана.

Стаття (англійською)

Деякі апроксимаційні властивоси операторів Саса - Міракяна - Бернштейна типу Хлодовського

Сімсек Е., Тунс Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 6. - С. 826–834

Метою даної статті є обґрунтування нової послідовності додатних лінійних onepaTopiB за допомогою onepaTopiB Сaсa-Мiрaкянa-Бернштейнa типу Хлодовського та дослідження деяких апроксимаційних властивостей цих операторів у просторі неперервних функцій, заданих на правій півосі. Крім того, встановлено порядок таких наближень за допомогою модуля неперервності та наведено теорему типу Вороновської.

Стаття (англійською)

Новi осциляцiйнi теореми для одного класу згасаючих нелiнiйних диференцiальних рiвнянь другого порядку

Авкі Х., Тунс Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 9. - С. 1263-1278

Встановлено деякi новi осциляцiйнi критерiї для згасаючого нелiнiйного рiвняння $$(r(t)k_1 (x, x'))' + p (t) k_2 (x, x') x' + q (t) f (x (t)) = 0,\quad t \geq t_0.$$ Отриманi результати узагальнюють i посилюють деякi iснуючi результати.

Коротке повідомлення (англійською)

Про збіжність розв'язків деяких неоднорідних диференціальних рівнянь четвертого порядку

Тунс Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 5. - С. 714–721

Головною метою статті є наведення достатніх умов для збіжності розв'язків деякого класу нелінійних диференціальних рівнянь четвертого порядку з використанням другого методу Ляпунова. Розглядувані нелінійні функції необов'язково диференційовні, але функція h задовольняє деяке відношення приростів, що лежать у замкненому підінтервалі інтервалу Рута-Гурвіца.