2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Шарифов Я. А.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Условия оптимальности в задачах управления системами дифференциальных уравнений с импульсными воздействиями при нелокальных краевых условиях

Шарифов Я. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 6. - С. 836-847

Дослiджується задача оптимального керування, в якiй стан керованої системи описується диференцiальними рiвняннями з iмпульсними збуреннями при нелокальних крайових умовах. Спочатку з допомогою принципу стиснутих вiдображень доведено iснування та єдинiсть розв’язкiв нелокальної крайової задачi при iмпульсних збуреннях i фiксованих допустимих керуваннях. При деяких умовах на початковi данi задачi обчислено градiєнт функцiонала i встановлено необхiднi умови оптимальностi.