2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Асанова А. Т.

Публікацій: 7
Стаття (російською)

Численный метод решения линейной краевой задачи для интегро-дифференциальных уравнений на основе сплайн-аппроксимации

Асанова А. Т., Бакирова Э. А., Искакова Н. Б.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 9. - С. 1176-1191

УДК 517.642
Запропоновано чисельний метод розв’язання лiнiйної крайової задачi для системи iнтегро-диференцiальних рiвнянь. Метод ґрунтується на апроксимацiї iнтегрального члена кубiчним сплайном i зведеннi початкової задачi до лiнiйної крайової задачi для системи навантажених диференцiальних рiвнянь. Крiм того, запропоновано алгоритми знаходження числового розв’язку i спосiб побудови наближеного розв’язку апроксимуючої крайової задачi.

Стаття (російською)

К теории нелокальных задач с интегральными условиями для систем уравнений гиперболического типа

Асанова А. Т.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 10. - С. 1313-1323

Розглядається нелокальна задача з iнтегральними умовами для системи гiперболiчних рiвнянь другого порядку. Методом уведення функцiональних параметрiв дослiджувану задачу зведено до еквiвалентної задачi, що складається iз задачi Гурса для системи гiперболiчних рiвнянь з параметрами та iнтегральним спiввiдношенням. Побудовано алгоритми знаходження наближених розв’язкiв зазначеної задачi та показано їх збiжнiсть до її точного розв’язку. Отримано достатнi умови iснування єдиного розв’язку еквiвалентної задачi у термiнах вихiдних даних. Встановлено умови однозначної розв’язностi нелокальної задачi з iнтегральними умовами для системи гiперболiчних рiвнянь у термiнах коефiцiєнтiв системи та ядер в iнтегральних умовах.

Стаття (російською)

Об однозначной разрешимости нелокальной краевой задачи для систем нагруженных гиперболических уравнений с импульсными воздействиями

Асанова А. Т., Бакирова Э. А., Кадирбаева Ж. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 8. - С. 1011-1029

Встановлено взаємозв’язок мiж однозначною розв’язнiстю нелокальної крайової задачi з iмпульсним впливом для системи навантажених гiперболiчних рiвнянь та однозначною розв’язнiстю сiм’ї двоточкових крайових задач з iмпульсним впливом для системи навантажених звичайних диференцiальних рiвнянь методом уведення додаткових функцiй. На основi методу параметризацiї отримано достатнi умови iснування єдиного розв’язку сiм’ї двоточкових крайових задач з iмпульсним впливом для системи навантажених звичайних диференцiальних рiвнянь та побудовано алгоритми знаходження його розв’язкiв. Встановлено умови однозначної розв’язностi нелокальної крайової задачi для системи навантажених гiперболiчних рiвнянь другого порядку з iмпульсним впливом. Запропоновано числову реалiзацiю алгоритмiв методу параметризацiї розв’язку сiм’ї двоточкових крайових задач з iмпульсним впливом для системи навантажених звичайних диференцiальних рiвнянь. Результати проiлюстровано на конкретних прикладах.

Стаття (російською)

О корректной разрешимости нелокальной краевой задачи для систем гиперболических уравнений с импульсными воздействиями

Асанова А. Т.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 3. - С. 291-303

Встановлено взаємозв'язок між коректною розв'язністю нелокальної крайової задачi з імпульсним впливом для системи гіперболічних рівнянь і коректною розв'язністю сім'ї двоточкових крайових задач з імпульсним впливом для системи звичайних диференціальних рівнянь. На основі методу введення функціональних параметрів отримано достатні умови існування єдиного розв'язку сім'ї двоточкових крайових задач з імпульсним впливом для системи звичайних диференціальних рівнянь i запропоновано алгоритми знаходження її розв'язків. Одержано необхідні та достатні умови коректної розв'язності нелокальної крайової задачі для системи гіперболічних рівнянь другого порядку с імпульсним впливом в термінах вихідних даних.

Стаття (російською)

О нелокальной краевой задаче для систем гиперболических уравнений с импульсными воздействиями

Асанова А. Т.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 3. - С. 315-328

Розглядається нелокальна крайова задача для системи гiперболiчних рiвнянь з iмпульсним впливом. Методом уведення функцiональних параметрiв встановлено умови iснування єдиного розв’язку дослiджуваної задачi та запропоновано спосiб його знаходження.

Коротке повідомлення (російською)

Периодические и ограниченные па плоскости решения систем гиперболических уравнений

Асанова А. Т., Джумабаев Д. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 4. - С. 562-572

Для лінійної системи гіперболічних рівнянь другого порядку з двома незалежними змінними досліджено питання існування та єдиності періодичного за обома змінними розв'язку і періодичного за однією із змінних обмеженого па площині розв'язку. Методом уведення функціональних параметрів отримано достатні умови однозначної розв'язності розглядуваних задач.

Коротке повідомлення (російською)

К вопросу об ограниченном почти периодическом решении полулинейного параболического уравнения

Асанова А. Т.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 6. - С. 828–830

Одержано достатні умови існування та єдиності обмеженого майже періодичного розв'язку напівліиійиого рівняння параболічного типу.