2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Жуматов С. С.

Публікацій: 4
Стаття (російською)

Об устойчивости программного многообразия систем управлений с переменными коэффициентами

Жуматов С. С.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 8. - С. 1053-1063

УДК 517.956
Розглядається абсолютна стiйкiсть програмного многовиду основних систем керування зi змiнними коефiцiєнтами i стацiонарними нелiнiйностями. Умови стiйкостi основних систем дослiджено в околi заданого програмного многовиду. Нелiнiйностi задовольняють умови локального квадратичного зв’язку. Достатнi умови абсолютної стiйкостi програмного многовиду вiдносно заданої вектор-функцiї отримано з допомогою побудови функцiї Ляпунова. Вказано конкретний метод пiдбору матрицi Ляпунова.

Коротке повідомлення (російською)

Асимптотическая устойчивость неявных дифференциальных систем в окрестности программного многообразия

Жуматов С. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 4. - С. 558–565

Встановлено достатні умови асимптотичної та рівномірної асимптотичної стійкості неявних диференціальних систем в околі програмного многовиду. Отримано також достатні умови стійкості при відомих перших інтегралах. Виділено клас неявних систем, для яких можливо обчислити похідну функції Ляпунова.

Стаття (російською)

Экспоненциальная устойчивость программного многообразия систем непрямого управления

Жуматов С. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 6. - С. 784–790

Встановлено достатні умови експоненціальної стійкості програмного миоговиду систем непрямого керування, а також умови швидкодії регулятора, перерегулювання, монотонного згасання перехідного процесу в околі програмного миоговиду

Коротке повідомлення (російською)

Устойчивость программного многообразия систем управления с локально квадратичными связями

Жуматов С. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 3. - С. 418-424

Встановлено достатні умови абсолютної стійкості програмного многовиду систем управління. Для випадку, коли матриця Якобі є виродженою, шляхом зведення до центральної канонічної форми отримано достатні умови абсолютної стійкості програмного многовиду.