2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Нестеренко В. В.

Публікацій: 3
Стаття (українською)

Точки сукупної неперервності та великі коливання

Маслюченко В. К., Нестеренко В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 6. - С. 791–800

Для топологических пространств $X$, $Y$ и метрического пространства $Z$ введен новый класс $N(X × Y,Z)$ отображений $f:\; X × Y → Z$, содержащий все горизонтально квазинепрерывные и непрерывные относительно второй переменной отображения, и установлено, что для каждого отображения $f$ из этого класса и произвольного множества $B$ исчислимого типа в $Y$ множество $C_B (f)$ всех точек $х \in X$ таких, что $f$ является совокупно непрерывным в каждой точке множества $\{x\} × B$, есть остаточным в $X$. Кроме того, доказано, что если $X$ — беровское пространство, $Y$ — метризуемый компакт, $Z$ — метрическое пространство $f ∈ N(X×Y,Z)$, то для каждого $ε > 0$ проекция на $X$ множества $D^{ε} (f)$ всех тех точек $p ∈ X × Y$, в которых колебание $ω_f (p) ≥ ε$, является замкнутым и нигде не плотным множеством в $X$.

Стаття (російською)

Формализм Остроградского для сингулярных лагранжианов с высшими производными

Нестеренко В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 8. - С. 1034-1037

Метод побудови гамільтонова опису для невиродженої (регулярної) варіаційної задані довільного, порядку, запропонований М. В. Остроградським, узагальнюється на випадок вироджених (сингулярних) лагранжіанів. Саме такі лагранжіани становлять найбільший інтерес для сучасної теорії елементарних частинок. Для спрощення формул розглядається гамільтонізація варіаційної задачі, заданої сингулярним лагранжіаном другого порядку. Рівняння руху в фазовому просторі виводяться шляхом узагальнення методу М. В. Остроградського. Знайдено повний;набір зв'язків у теорії.

Коротке повідомлення (українською)

Сукупна неперервність і квазінеперервність горизонтально квазінеперервиих відображень

Маслюченко В. К., Нестеренко В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 12. - С. 1711-1714

Показано, що якщо $X$— топологічний простір, $Y$ задовольняє другу аксіому злічениості і $Z$ — метризовний простір, то для кожного відображення $f: X \times Y → Z$, яке горизонтально квазінеперервне і неперервне відносно другої змінної, множина таких точок $x ∈ X$, що $f$ неперервне в кожній точці з $\{x\} × Y$, є залишковою в $X$. Крім того, узагальнено один результат Мартіиа про квазіиеперервиість нарізно квазінеперервиих відображень.