2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Джалладова І. А.

Публікацій: 12
Коротке повідомлення (російською)

Моментные уравнения второго порядка для системы дифференциальных уравнений со случайной правой частью

Валеев К. Г., Джалладова И. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 5. - С. 687-691

Наведено метод виведення моментних рівнянь другого порядку для розв'язків системи нелінійних рівнянь, що залежить від кінценозіїачного папівмарковського або марковського процесу. Для систем лінійних диференціальних рівнянь із випадковими коефіцієнтами розглянуто випадок, коли неоднорідна частина містить білий шум.

Коротке повідомлення (українською)

Вывод момеитных уравнений для решений системы нелинейных разностных уравнений, зависящей от полумарковского процесса

Валєєв К. Г., Джалладова І. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 6. - С. 858-864

Наведено метод виведення моментних рівнянь для розв'язків системи різницевих нелінійних рівнянь, що залежить від кінцевозначного напівмарковського процесу. Для систем лінійних рівнянь викопано порівняння з відомими результатами.

Коротке повідомлення (російською)

Вывод моментных уравнений для решений системы дифференциальных уравнений, зависящей от полумарковского процесса

Валеев К. Г., Джалладова И. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 11. - С. 1569-1573

Наведено новий метод виводу моментних рівнянь для розв'язків системи нелінійних рівнянь, що залежить від кінцевозначного напівмарковського процесу. Для систем лінійних рівнянь зроблено порівняння з відомими результатами.

Коротке повідомлення (російською)

Стохастические функции Ляпунова для систем нелинейных разностных уравнений

Джалладова И. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 8. - С. 1126

Вивчаються питання, пов'язані зі стійкіепо розв'язків нелінійних різницевих рівняні, із випадковими збуреннями напівмарковського типу. Побудовано стохастичні функції Ляпунова для різних класів нелінійних різницевих рівнянь, із напівмарковською правою частиною. Отримано умови їх існування.

Стаття (російською)

Оптимизация стохастических разностных нелинейных систем уравнений

Валеев К. Г., Джалладова И. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 1. - С. 3-14

Наведено нові результати по синтезу оптимального керування для систем різницевих рівнянь, що залежать від напівмарковського або марковського випадкового процесу. Отримано необхідні умови оптимальності розв'язків, які узагальнюють відомі умови оптимальності для детермінованих систем керування. Необхідні умови оптимальності одержано в формі, зручній для синтезу оптимального керування. На основі стохастичних функцій Ляпунова отримано матричні різницеві рівняння типу Ріккаті, інтегрування яких дозволяє провести синтез оптимального керування. Здобуті результати є узагальненням знайдених раніше результатів для детермінованих систем різницевих рівнянь.

Коротке повідомлення (російською)

Критерии асимптотической устойчивости решений динамических систем

Валеев К. Г., Джалладова И. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 12. - С. 1702-1707

Наводиться нове доведення критеріїв асимптотичної стійкості систем різницевих і диференціальних рівнянь з використанням властивостей монотонних операторів у напівупорядковаиому просторі. Отримано також необхідні та достатні умови асимптотичної стійкості в середньому квадратичному стохастичних систем диференціальних і різницевих рівнянь.

Коротке повідомлення (російською)

Об одном методе разложения многочлена на множители

Джалладова И. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 9. - С. 1281–1286

Запропоновано та обгрунтовано чисельний метод розкладу многочлена з комплексними коефіцентами на множники. Побудовано алгоритм розкладу многочлена з дійсними коефіцієнтами на дійсні множники у випадку кратних коренів.

Коротке повідомлення (російською)

Оптимизация системы линейных дифференциальных уравнений со случайными коэффициентами

Валеев К. Г., Джалладова И. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 4. - С. 556–561

Розглянуто систему диференціальних рівнянь з керуваннями, що лінійно входять у праву частину. Знайдено необхідну умову для оптимального керування, що мінімізує квадратичний функціонал.

Коротке повідомлення (російською)

Исследование системы линейных дифференциальных уравнений со случайными коэффициентами

Джалладова И. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 8. - С. 1137–1143

Досліджується система лінійних диференціальних рівнянь з випадковими коефіцієнтами, що залежать від періодичного марковськог о процесу.

Стаття (російською)

Построение периодической системы моментных уравнений

Джалладова И. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 6. - С. 774–780

Побудовано систему моментних рівнянь для системи лінійних диференціальних рівнянь з періодичними коефіцієнтами.

Стаття (російською)

Исследование стабилизации математической модели динамической системы со случайными воздействиями при резонансе

Джалладова И. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 9. - С. 1177–1181

Побудовано і досліджено математичну модель динамічної системи з випадковим впливом, в якій стабілізація досягається за рахунок збільшення частоти випадкового впливу.

Стаття (російською)

Об одном обобщении метода усреднения

Валеев К. Г., Джалладова И. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 7. - С. 906–911

Розглянуто випадок, коли можна знайти достатні умови збіжності і аналітичності матричних рядів, які використовуються для побудови системи моментних рівнянь.