2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Лампіс М.

Публікацій: 4
Стаття (англійською)

Стохастична динаміка та ієрархія для рівняння больцмана з довільним диференціальним перерізом розсіяння

Лампіс М., Петрина Д. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 12. - С. 1629-1653

Побудовано етохастичпу динаміку, що відповідає рівнянню Больцмана з довільним перерізом розсіяння. Вивчено стохастнчпу ієрархію Больцмана, розв'язки якої назовні гіперплощип нижчої розмірності, де точкові частинки взаємодіють, збігаються з добутком одночастипкопих кореляційних функцій, якщо початкові кореляційні функції є добутком одночастипкових кореляційних функцій. У свою чергу, одпочастипкоиа кореляційна функція задовольняє рівняння Больцмана. Виведено динаміку М. Каца у просторі імпульсів.

Стаття (англійською)

Просторово-однорідна ієрархія Больцмана як усереднена просторово-неоднорідна стохастична ієрархія Больцмана

Лампіс М., Петрина Д. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 1. - С. 78-93

Введено стохастичну динаміку у фазовому просторі, яка відповідає рівнянню та ієрархії Больцмана і є границею Больцмана-Греда гамільтонової динаміки системи пружних куль. Методом усереднення за просторовими змінними з неї виведено стохастичну динаміку в імпульсному просторі, яка відповідає просторово-однорідному рівнянню та ієрархії Больцмана. Аналогічна динаміка в наближенні середнього поля у свій час постульована Кацом для пояснення явища еволюції хаосу та виведення рівняння Больцмана.

Стаття (англійською)

Стохастична динаміка як границя гамільтонової динаміки пружних куль

Лампіс М., Петрина Д. Я., Петрина К. Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 5. - С. 614-635

Визначена стохастична динаміка, яка є границею Больцмана — Греда від гамільтоиової динаміки системи пружних куль. Введено нову концепцію середніх від спостережуваних за станами стохастичиих систем. В ньому враховуються вклади від гіперповерхоиь, на яких взаємодіють точкові стохастичні частки. Дано строге визначення інфінітезімальних операторов для півгрупи еволюційних операторів.

Стаття (українською)

Границя Больцмана-Енскога для рівноважних станів систем пружних куль в рамках канонічного ансамблю

Лампіс М., Петрина Д. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 9. - С. 1195–1205

Доведено існування границі Больцмана-Енскога для рівноважної системи пружних куль. На основі аналізу співвідошень Кірквуда-Зальцбурга показано, що граничні функції розподілу є константами, що виражаються рядами за густиною.