2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Портенко М. І.

Публікацій: 16
Ювілейна дата (українською)

Анатолій Михайлович Самойленко (до 80-річчя від дня народження)

Антонюк О. Вік., Березанський Ю. М., Бойчук О. А., Гутлянський В. Я., Королюк В. С., Кочубей А. Н., Кушнір Р. М., Луковський І. О., Макаров В. Л., Марченко В. О., Нікітін А. Г., Парасюк І. О., Пастур Л. А., Перестюк М. О., Портенко М. І., Ронто М. Й., Ткаченко В. І., Трофімчук С. І., Хруслов Є. Я., Шарковський О. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 1. - С. 3-6

Стаття (українською)

Симетричний α-стійкий випадковий процес та третя початково-крайова задача для відповідного псевдодиференціального рівняння

Осипчук М. М., Портенко М. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 10. - С. 1406-1421

Рассматривается псевдодифференциальное уравнение параболического типа с оператором дробного дифференци- рования по пространственной переменной, являющимся генератором симметричного $\alpha$ -устойчивого случайного процесса в многомерном евклидовом пространстве. Область, на границе которой задаются краевые условия, ограничивается замкнутой достаточно гладкой поверхностью. Краевое условие, называемое в работе третьим, приравнивает к нулю некоторую линейную комбинацию предельных значений (изнутри и снаружи области) в каждой точке поверхности результата действия на неизвестную функцию определенного псевдодифференциального оператора по пространственной переменной — аналога нормальной производной в классике — и предельных значений этой же функции в той же точке.

Стаття (українською)

Про потенціали простого шару для одного класу псевдодиференціальних рівнянь

Осипчук М. М., Портенко М. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 11. - С. 1512-1524

Построены потенциалы простого слоя для класса псевдодифференциальных уравнений, связанных с симметричными устойчивыми случайными процессами. Выделен оператор, который является аналогом градиента в классической теории, и доказана теорема, аналогичная классической теореме о скачке (ко-)нормальной производной потенциала простого слоя. С помощью этой теоремы построены решения некоторых начально-краевых задач для псевдодифференциальных уравнений упомянутого класса.

Ювілейна дата (українською)

Анатолій Михайлович Самойленко (до 75-річчя від дня народження)

Березанський Ю. М., Бойчук О. А., Горбачук М. Л., Дрозд Ю. А., Королюк В. С., Луковський І. О., Макаров В. Л., Нікітін А. Г., Перестюк М. О., Портенко М. І., Самойленко Ю. С., Трохимчук Ю. Ю., Шарко В. В., Шарковський О. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 1. - С. 3 - 6

Некролог (українською)

Анатолій Володимирович Скороход

Королюк В. С., Портенко М. І., Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 6. - С. 859 -864

Ювілейна дата (українською)

Юрій Юрійович Трохимчук (до 80-річчя від дня народження)

Березанський Ю. М., Боярський Б., Горбачук М. Л., Зелінський Ю. Б., Копилов А. П., Королюк В. С., Луковський І. О., Митропольський Ю. О., Портенко М. І., Решетняк Ю. Г., Самойленко А. М., Скороход А. В., Тамразов П. М., Шарко В. В., Шевчук І. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 5. - С. 701 – 703

Ювілейна дата (українською)

Володимир Семенович Королюк (до 80-річчя від дня народження)

Братійчук М. С., Гусак Д. В., Коваленко І. М., Портенко М. І., Самойленко А. М., Скороход А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 9. - С. 1155-1157

Ювілейна дата (українською)

Анатолій Володимирович Скороход (до 75-річчя від дня народження)

Королюк В. С., Портенко М. І., Самойленко А. М., Сита Г. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 9. - С. 1158-1162

Стаття (українською)

Про рівняння відновлення, які виникають в деяких задачах теорії узагальнених дифузійних процесів

Портенко М. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 9. - С. 1302–1312

Побудовано вінерів процес на площині з напівпрозорою мембраною, що розташована на фіксованому колі і діє в нормальному напрямку. Метод побудови враховує властивості симетрії як кола, так і вінерового процесу. Тому справа зводиться до збурення бесселевого процесу коефіцієнтом переносу, що має характер δ-функції, зосередженої в точці. Це й приводить до пари рівнянь відновлення, з допомогою яких знаходиться ймовірність переходу радіальної частини шуканого процесу.

Ювілейна дата (українською)

Михайло Йосипович Ядренко (до 70-річчя від дня народження)

Булдигін В. В., Козаченко Ю. В., Королюк В. С., Митропольський Ю. О., Перестюк М. О., Портенко М. І., Самойленко А. М., Скороход А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 4. - С. 435-438

Ювілейна дата (українською)

Анатолій Володимирович Скороход (до 70-річчя від дня народження)

Коваленко І. М., Королюк В. С., Портенко М. І., Самойленко А. М., Сита Г. М., Ядренко М. Й.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 9. - С. 1155-1157

Стаття (англійською)

Ймовірнісне зображення розв'язку однієї задачі математичної фізики

Портенко М. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 9. - С. 1272-1282

Розглядається багатовимірний віиерів процес з напівпрозорою мембраною, що розташована на заданій гіперплощині. Траєкторії цього процесу є розв'язками стохастичиого диференціального рівняння, яке є деяким узагальненням відомого рівняння Скорохода для дифузійного процесу в обмеженій області з граничними умовами на межі. З допомогою адитивного функціонала від процесу, що має характер локального часу, зроблено випадкову заміну часу в цьому процесі і, як результат, отримано ймовірнісне зображення розв'язків однієї задачі математичної фізики.

Стаття (українською)

Граничні теореми для кількості перетинів фіксованої площини деякими послідовностями узагальнених дифузійних процесів

Гошко Л. В., Портенко М. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 4. - С. 357–371

Характеризується слабка збіжність деяких послідовностей узагальнених дифузійних процесів за допомогою такого функціоналу від процесу, як кількість перетинів ним фіксованої поверхні.

Стаття (українською)

Предельные теоремы для функционалов от невозвратных случайных блужданий

Мирзоева Т. М., Портенко М. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1985. - 37, № 1. - С. 64 – 74

Доказан ряд предельных теорем для функционалов от невозвратных случайных блужданий, переходящих в пределе в возвратные; исследуются условия невырожденности предельных распределений.

Стаття (українською)

Об асимптотическом поведении ядра потенциала одномерного невозвратного случайного блуждания

Портенко М. І.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1974. - 26, № 1. - С. 25–36

Стаття (українською)

О существовании одного класса аддитивных функционалов от диффузионных процессов

Портенко М. І.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1968. - 20, № 5. - С. 676–684