2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Березовський А. А.

Публікацій: 19
Коротке повідомлення (російською)

Стабилизация за конечное время в задачах со свободной границей для нелинейных уравнений в средах с фрактальной геометрией

Березовский А. А., Митропольский Ю. А., Шхануков-Лафишев М. Х.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 7. - С. 997–1001

Методом апріорних оцінок встановлено диференціальні нерівності для енергетичних норм в $W^l_{2,r}$ розв'язків задач із вільними межами в середовищі з фрактальною геометрією для одновимірного еволюційного рівняння і на їх основі отримано оцінки для часу стабілізації $T$.

Стаття (російською)

Об одной нелокальной задаче со свободной границей

Березовский А. А., Митропольский Ю. А., Нетесова Т. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 7. - С. 908-918

Досліджено теоретико-групові властивості нелокально! задачі з вільною межею для квазіліній- ного параболічного рівняння, що вироджується. Встановлено умови її інваріантної розв'язності, здійснено редукцію і одержано точний автомодельний розв'язок.

Стаття (українською)

Задачі з вільними межами для нелінійного параболічного рівняння

Березовський А. А., Березовський М. А., Митропольський Ю. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 10. - С. 1360–1372

Встановлено необхідні умови існування якісно нових для еволюційних рівнянь ефектів просторової локалізації та стабілізації у часі і запропоновано конструктивні методи розв'язання відповідних одновимірних задач з вільними межами, що виникають в проблемах екології та медицини.

Хроніка (українською)

Школа-семінар „Математичне моделювання”

Березовський А. А., Самойленко А. М., Хомченко А. Н.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 8. - С. 1152

Хроніка (українською)

Всеукраїнська школа-семінар „Нелінійні крайові задачі математичної фізики та їх застосування"

Березовський А. А., Конет І. М., Ленюк М. П., Самойленко А. М., Теплінський Ю. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 613–617

Стаття (російською)

Нелинейные нелокальные задачи для параболического уравнения в двумерной области

Березовский А. А., Митропольский Ю. А., Шхануков-Лафишев М. Х.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 2. - С. 244–254

Встановлено збіжність методу Роте для параболічного рівняння з нелокального граничною умовою і отримано апріорну оцінку в сітковій нормі на шарі побудованої різницевої схеми. Доведено збіжність в малому запропонованого ітераційного процесу для розв'язання вихідної задачі.

Стаття (українською)

Задачі з вільними межами та нелокальні задачі для нелінійних параболічних рівнянь

Березовський А. А., Митропольський Ю. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 1. - С. 84–97

Наведено постановки задач з вільними межами та нелокальних задач для нелінійних параболічних рівнянь, що виникають у проблемах металургії, медицини та екології, і розглянуто деякі конструктивні методи їх розв'язання.

Хроніка (українською)

Школа-семінар „Нелінійні граничні задачі математичної фізики та їх застосування"

Березовський А. А., Ленюк М. П., Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 6. - С. 863-865

Стаття (російською)

Пространственно-временная локализация в задачах со свободными границами для нелинейного уравнения второго порядка

Березовский А. А., Митропольский Ю. А., Шхануков-Лафишев М. Х.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 2. - С. 202-211

Досліджені ефекти просторової локалізації та стабілізації за скінченний час для теплових та дифузійних процесів в активних середовищах, що описуються нелінійними еволюційними рівняннями.

Стаття (російською)

Краевые задачи для уравнения теплопроводности с дробной производной в граничных условиях и разностные методы их численной реализации

Березовский А. А., Керефов А. А., Шхануков-Лафишев М. Х.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 9. - С. 1289–1398

Розглядаються крайові задачі для рівняння теплопровідності з дробовою похідною в крайових умовах. Задачі такого типу одержуємо при оцінюванні теплових процесів з допомогою однови- мірної теплофізичної моделі двошарової системи (покриття-основа) нестаціонарною тепловою течією. Доведена коректність розглядуваної задачі, побудована однопараметрична сім’я різни­цевих схем, встановлена стійкість і збіжність різницевих схем у рівномірній метриці.

Стаття (українською)

Эквивалентная линеаризация систем с распределенными параметрами

Березовський А. А., Коновалова Н. Р., Митропольський Ю. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1986. - 38, № 4. - С. 464-471

Идеи метода эквивалентной линеаризации применяются к исследованию систем с распределенными параметрами. Рассмотрены задачи о больших колебаниях струн, стержней, распространении электромагнитных волн в ферромагнитной среде, электрическом кабеле.

Стаття (українською)

Качественное исследование математической модели термоклина

Березовський А. А., Богуславский А. С., Митропольський Ю. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1982. - 34, № 5. - С. 631—633

Подучены условия в виде положительности, монотонности и специальных неравенств на функциональную зависимость турбулентного коэффициента теплопроводности от координаты и градиента температуры, а также на плотность источников при выполнении которых возможно описание термоклина в тропической зоне океанов.

Стаття (українською)

Изгибные стационарные волны в стержнях при нелинейном законе упругости

Березовський А. А., Жерновий Ю. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1981. - 33, № 4. - С. 493–498

Стаття (українською)

Инвариантные решения одного квазилинейного уравнения  

Березовський А. А., Нетесова Т. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1977. - 29, № 4. - С. 509–513

Стаття (українською)

Продольно-поперечные колебания вязко-упругих стержней с учетом физической и геометрической нелииейностей

Березовський А. А., Курбанов И., Митропольський Ю. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 5. - С. 629–638

Стаття (українською)

Параметрически возбуждаемые колебания стержней при нелинейном законе упругости

Березовський А. А., Митропольський Ю. О., Тургунов Н.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1975. - 27, № 3. - С. 395–400

Стаття (українською)

О повышении устойчивости гибкой круглой пластинки при помощи высокочастотных сжимающих усилий

Березовський А. А., Митропольський Ю. О., Тургунов Н.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1974. - 26, № 3. - С. 402–408

Стаття (російською)

Интегро-дифференциальные уравнения нелинейной теории пологих тонких оболочек

Березовский А. А.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1960. - 12, № 4. - С. 373 - 380

Коротке повідомлення (російською)

О движении груза по пологой оболочке

Березовский А. А.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1960. - 12, № 1. - С. 79-87