2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Кузьмич В. І.

Публікацій: 5
Стаття (українською)

Геометричні властивості метричних просторів

Кузьмич В. І.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 3. - С. 382-399

Статтю присвячено окремим питанням геометризацiї довiльного метричного простору. Зокрема, вивчаються поняття прямолiнiйного та плоского розмiщення точок цього простору. У статтi продовжено дослiдження В. Ф. Кагана, який детально вивчив поняття прямолiнiйностi на основi чотирьох груп постулатiв. Отриманi у статтi результати спираються на поняття кутової характеристики трьох точок простору, як це свого часу пропонував О. Д. Александров. Встановлено умови для того, щоб множина точок довiльного метричного простору задовольняла всi п’ять постулатiв першої групи постулатiв розмiщення В. Ф. Кагана. Вивчено взаємовiдношення мiж прямолiнiйним та плоским розмiщеннями точок метричного простору. Наведено приклади такого розмiщення на основi лiнiйних функцiй у окремих класичних просторах. Результати отримано без використання повноти простору, i їх можна застосувати для дискретних обчислень та структуризацiї конкретних метричних просторiв.

Стаття (російською)

Сходимость возле точки и теоремы типа Арцела - Асколи

Кузьмич В. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 8. - С. 1090–1095

Доведені теореми, які визначають необхідні і достатні умови збіжності послідовності неперерв­них (диференційовних) функцій до неперервної (диференційовної) функції. Вводяться поняття збіжності біля точки та рівностепеневої збіжності біля точки, які мають локальний характер і рівносильні на відрізку відповідно квазірівномірній і рівномірній збіжностям функціональної послідовності.

Стаття (українською)

О методе Фавара суммирования рядов

Кузьмич В. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1983. - 35, № 2. - С. 225—227

Доказана общая теорема, из которой следует, что методы Фавара и Рогозинского равносильны и абсолютно равносильны методу средних арифметических (методу Чезаро первого порядка). Для метода Рогозинского установленные факты известны.

Стаття (українською)

Об абсолютном суммировании рядов методом Рогозинского—Бернштейна

Кузьмич В. І.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1981. - 33, № 3. - С. 398–406

Стаття (українською)

О некоторых свойствах адамаровских композиций регулярных в круге функций

Горбачук В. І., Кузьмич В. І.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1975. - 27, № 1. - С. 74–81