2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Теплінський Ю. В.

Публікацій: 20
Стаття (українською)

Метод укорочення для зліченно- точкових крайових задач у просторі обмежених числових послідовностей

Недокіс В. А., Самойленко А. М., Теплінський Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 9. - С. 1203-1230

Розглянуто можливі способи редукції зліченноточкової нелінійної крайової задачі з нелінійною крайовою умовою на відрізку до скіиченновимірної багатоточкової задачі, побудованої на основі вихідної методом укорочення. Наведені результати проілюстровано прикладами.

Стаття (українською)

Про задачу Коші для вироджених різницевих рівнянь m-го порядку в банаховому просторі

Семенишина І. В., Теплінський Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 8. - С. 1127-1137

Знайдено достатні умови, розв'язності задачі Коші для вироджених різницевих рівнянь m-го порядку в банаховому просторі.

Стаття (українською)

Про диференційовність у сенсі Фреше інваріантних торів зчисленних систем різницевих рівнянь, визначених на нескінченновимірних торах

Марчук H. А., Теплінський Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 1. - С. 75-90

Методом функції Гріна - Самойленка побудовано інваріантні тори лінійної та нелінійної систем дискретних рівнянь у просторі обмежених числових послідовностей, визначених на нескінченновимірних торах. Знайдено достатні умови дифсренційовності інваріантних торів у сенсі Фреше.

Стаття (українською)

Міжнародна наукова конференція „Теорія еволюційних рівнянь" (П'яті Боголюбовські чигання)

Конет І. М., Перестюк М. О., Самойленко А. М., Теплінський Ю. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 10. - С. 1440

Стаття (українською)

Про гладкість інваріантного тора зчислениої системи різницевих рівнянь з параметрами

Марчук H. А., Теплінський Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 9. - С. 1241-1250

Знайдено достатні умови диференційовності інваріантного тора, зчисленної системи лінійних різницевих рівнянь, визначеної на скінченновимірному торі, за кутовою змінною та параметром, який містить вихідна система рівнянь.

Стаття (російською)

Предельные теоремы в теории многоточечных краевых задач

Недокис В. А., Теплинский Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 4. - С. 519–531

Наведено редукцію злічеішої системи диференціальних рівнянь із злічеииоточковими крайовими умовами до випадку скіичеішовиміриої багатоточкової крайової задачі. Окремо розглянуто випадок лінійної системи.

Стаття (російською)

Инвариантные торы линейных счетных систем дискретных уравнений, заданных на бесконечномерном торе

Самойленко А. М., Теплинский Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 2. - С. 244–251

Вивчено питання існування та єдиності інваріантних тороїдальних многовидів зчисленних систем лінійних дискретних рівнянь, що визначені на нескінченновимірному торі.

Хроніка (українською)

Всеукраїнська школа-семінар „Нелінійні крайові задачі математичної фізики та їх застосування"

Березовський А. А., Конет І. М., Ленюк М. П., Самойленко А. М., Теплінський Ю. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 613–617

Стаття (російською)

О периодических решениях счетных систем линейных и квазилинейных разностных уравнений с периодическими коэффициентами

Самойленко М. В., Теплинский Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 8. - С. 1144-1152

Наведено умови існування періодичних розв'язків лінійних різницевих рівнянь з періодичними коефіцієнтами в просторах обмежених числових послідовностей. Для квазілінійиого різницевого рівняння вказано достатні умови існування періодичного розв'язку у випадку, коли породжуюче лінійне рівняння має єдииий періодичний розв'язок.

Стаття (російською)

О теоремах Еругина и Флокэ - Ляпунова для счетных систем разностных уравнений

Теплинский О. Ю., Теплинский Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 2. - С. 278-284

Для лінійних різницевих рівнянь у просторі обмежених числових послідовностей доведено аналог теореми Єругіна про звідність. Наведено достатні умови звідності зчисленних лінійних систем різницевих рівнянь з періодичними коефіцієнтами.

Стаття (російською)

О приводимости счетных систем линейных разностных уравнений

Самойленко А. М., Теплинский Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1533–1541

Методом побудови ітерацій з прискореною збіжністю розв'язано задачу звідності зчисленної лінійної системи різницевих рівнянь стандартного вигляду з необмеженою правою частиною. Для таких систем з обмеженою правою частиною задачу звідності редуковано на скінчен-новимірний випадок.

Стаття (російською)

О зависимости функции Грина $e$-дихотомичного дифференциального уравнения с матричным проектором в пространстве $\mathfrak{M}$ от параметров

Теплинский Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 6. - С. 748–753

У просторі $\mathfrak{M}$ обмежених числових послідовностей розглянуго $e$-дихогомічне диференціальне рівняння з матричним проектором. Доведено існування функції Гріна цього рівняння, а також наведені умови неперервної залежності її від параметрів, що входять до вихідного рівняння, та диференційовності за цими параметрами.

Стаття (російською)

О расщепляемости счетных систем дифференциальных уравнений

Самойленко А. М., Теплинский Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 10. - С. 1424–1432

Знайдено умови існування заміни змінних, що розщеплює зчисленну систему диференціальних рівнянь як на півосі, так і на всій осі. Розглянуто аналогічні питання у випадку зчисленної сис­теми з імпульсною дією.

Стаття (українською)

Редукция задачи о существовании инвариантного тора бесконечной дифференциальной системы к конечномерному случаю

Авдеюк П. И., Теплінський Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 9. - С. 1251–1255

Рассмотрены примеры, показывающие, что для дифференциальных систем в пространстве ограниченных числовых последовательностей при различных порядках укорочения может существовать неединственная функция Грина задачи об инвариантном торе (ФГ), а в некоторых случаях эта функция вообще отсутствует. Предложены условия, при которых, несмотря на это, исходная система уравнений имеет инвариантный тор.

Стаття (українською)

О приводимости дифференциальных уравнений с импульсами в пространстве ограниченных числовых последовательностей

Лучик В. Е., Теплінський Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1990. - 42, № 10. - С. 1376–1382

Рассмотрен аналог теоремы Еругнна для дифференциальных уравнений с импульсами в пространстве ограниченных числовых последовательностей. Приведены достаточные условия редукции задачи о приводимости уравнений указанного вида с периодическими коэффициентами к случаю конечномерных систем периодических импульсных уравнений растущей размерности.

Стаття (українською)

Об экспоненциальной устойчивости инвариантного тора нелинейной счетной системы дифференциальных уравнений

Авдеюк П. И., Теплінський Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1990. - 42, № 3. - С. 401–405

Рассмотрены условия, при которых любая траектория из малой окрестности тора нелинейной счетной системы дифференциальных уравнений притягивается к соответствующей траектории на торе по экспоненциальному закону.

Стаття (українською)

Об одной периодической задаче управления для дифференциальных уравнений с импульсами в пространстве ограниченных числовых последовательностей

Теплінський Ю. В., Цыгановский Н. С.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1990. - 42, № 2. - С. 271–275

Стаття (українською)

Об инвариантных торах линейных систем дифференциальных уравнений в пространстве m

Теплінський Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1983. - 35, № 2. - С. 194—199

Метод функции Грина задачи об инвариантных торах применяется для построения инвариантных тороидальных многообразий линейных систем дифференциальных уравнений в пространстве ограниченных числовых последовательностей. Приводятся достаточные условия редукции задачи к конечномерному случаю.

Стаття (українською)

К вопросу о приводимости счетных систем дифференциальных уравнений сквазипериодическими коэффициентами  

Теплінський Ю. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1979. - 31, № 4. - С. 463–465

Стаття (українською)

О существовании инвариантного тороидального многообразия счетной системы дифференциальных уравнений с мгновенным изменением

Теплінський Ю. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1977. - 29, № 6. - С. 835–841