2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Козаченко Ю. В.

Публікацій: 13
Стаття (українською)

Про рівномірну збіжність вейвлет-розкладів випадкових процесів із просторів Орліча випадкових величин. II

Козаченко Ю. В., Перестюк М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 6. - С. 759–775

Найдены условия, при которых вейвлет-разложения случайных процессов из пространств Орлича случайных величин сходятся равномерно с вероятностью единица на ограниченном интервале.

Стаття (українською)

Про рівномірну збіжність вейвлет-розкладів випадкових процесів із просторів Орліча випадкових величин. І

Козаченко Ю. В., Перестюк М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 12. - С. 1647–1660

Найдены условия, при которых существует такая функция $c(t) > 0$, что $\sup\cfrac{X (t)}{c(t)} < \infty$, где $X (t)$ — случайный процесс из пространства Орлича случайных величин. Получены оценки вероятностей $P\left\{ \sup\cfrac{X (t)}{c(t)} > \varepsilon\right\}, \quad \varepsilon > 0$.

Стаття (українською)

Випадкові процеси у просторах Соболева - Орлича

Козаченко Ю. В., Яковенко Т. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 10. - С. 1340–1356

Знайдено умови належності з імовірністю одиниця траєкторій випадкових процесів із просторів Орлича випадкових величин функціональним просторам Соболєва - Орлича, зокрема класичним просторам Соболєва, що визначені на всій дійсній осі. Це дало змогу оцінити швидкість збіжності вейвлет розкладів випадкових процесів із просторів $L_P({\Omega})$ та $L_2({\Omega})$ у нормі простору $L_q(\mathbb{R})$.

Ювілейна дата (українською)

Михайло Йосипович Ядренко (до 70-річчя від дня народження)

Булдигін В. В., Козаченко Ю. В., Королюк В. С., Митропольський Ю. О., Перестюк М. О., Портенко М. І., Самойленко А. М., Скороход А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 4. - С. 435-438

Стаття (українською)

Оцінювання параметрів гауссівських однорідних випадкових полів

Козаченко Ю. В., Курченко О. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 8. - С. 1082-1088

На основі граничної теореми для квадратичної варіації побудовано слушну оцінку для параметрів гауссівського однорідного поля певного класу. Знайдено еліпсоїди надійності для таких оцінок.

Стаття (російською)

Импульсные краевые задачи для слабонелинейных систем с управлением

Козаченко Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 7. - С. 910–917

Для слабконелінійних керованих імпульсних диференціальних систем отримано необхідні та достатні умови існування керування та відповідних йому розв'язків диференціальних систем із загальними крайовими умовами.

Стаття (українською)

Про розподіл супремума випадкових процесів з квазібанахових $K_{σ}$- просторів

Козаченко Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 7. - С. 918-930

Вивчаються випадкові процеси з квазібаиахових $K_{σ}$-просторів випадкових величин, область означення яких не обов'язково компакт. Знайдено умови, за яких супремум відповідно нормованого процесу належить тому ж простору, що й сам процес, а також оцінки норми цього супремума.

Стаття (російською)

Краевые задачи со случайными начальными условиями и функциональные ряды из $\text{sub}_{φ}(Ω)$. II

Ковальчук Ю. А., Козаченко Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 7. - С. 897–906

Досліджено умови та швидкість збіжності випадкових функціональних рядів із просторів $\text{sub}_{φ}(Ω)$ у різноманітних нормах. Одержані результати застосовуються до дослідження крайової задачі для гіперболічного рівняння з випадковими початковими умовами.

Стаття (російською)

Краевые задачи со случайными начальными усло- виями и функциональные ряды из $\text{sub}_{φ} (Ω)$. I

Ковальчук Ю. А., Козаченко Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 4. - С. 504–515

Досліджуються умови та швидкість збіжності випадкових функціональних рядів із просторів $\text{sub}_{φ} (Ω)$ у різноманітних нормах. Одержані результати застосовуються до дослідження крайової задачі для гіперболічного рівняння з випадковими початковими умовами.

Стаття (російською)

Оценки для распределения супремума одного класса случайных процессов

Булдыгин В. В., Козаченко Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 5. - С. 596–608

Для деякого класу передгауссових випадкових процесів знайдені експоненціальні оцінки „хвос­тів" розподілу їх супремума. Одержані результати застосовуються до квадратичних форм гаус-сових процесів та процесів, що задаються у вигляді стохастичних інтегралів за процесами з не­залежними приростами.

Стаття (українською)

Некоторые свойства случайных процессов в банаховых Kσ-пространствах

Абжанов Є. А., Козаченко Ю. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1985. - 37, № 3. - С. 275–280

Стаття (українською)

О субгауссовскмх случайных величинах

Булдигін В. В., Козаченко Ю. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1980. - 32, № 6. - С. 723–730

Стаття (українською)

Локальные свойства траекторий некоторых случайных функций

Козаченко Ю. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1967. - 19, № 2. - С. 109–116