2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Том 46, № 1-2, 1994

Ювілейна дата (російською)

Марк Григорьевич Крейн

Митропольский Ю. А.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 1-2. - С. 3–4

Стаття (російською)

О работах М. Г. Крейна по теории пространств с индефинитной метрикой

Азизов Т. Я., Гинзбург Ю. П., Лангер Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 1-2. - С. 5–17

Наведено огляд результатів M. Г. Крейна (в тому числі і спільних з учнями) з теорії операторів в просторах з індефінітною меірикою та з деяких застосувань цієї теорії.

Стаття (англійською)

Про нестаціонарні ортогональні поліноми на одиничному колі

Бен-Артзі А., Гохберг І. Ц.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 1-2. - С. 18–36

Доведено дві формули індексу для операторів, визначених матрицями нескінченного порядку. Ці результати можна інтерпретувати як узагальнення класичної теореми М. Г. Крейна про ор­тогональні поліноми. Доведення базується на дихотомії та нестаціонарній теорії інерції.

Стаття (англійською)

Деякі нові аспекти теорії розширень Крейна

Браш Дж. Ф., Кошманенко В. Д., Нейдхардт Х.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 1-2. - С. 37–54

Досліджується проблема розширень замкнених симетричних операторів із щілиною в спектрі. Розвинуто новий спосіб параметризації розширень (так звана модель Крейна). Ключову роль у нашому підході відіграє поняття сингулярного оператора. Дано явний опис розширень і вста­новлені спектральні властивості розширених операторів.

Стаття (українською)

Теорія самоспряжених розширень симетричних операторів, цілі оператори і граничні задачі

Горбачук В. І., Горбачук М. Л.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 1-2. - С. 55–62

Дано короткий огляд внеску М. Г. Крейна в теорію самоспряжених розширень ермітових опе­раторів і теорію граничних задач для диференціальних рівнянь, а також подальшого розвитку його результатів в цих напрямках.

Стаття (українською)

Работы М. Г. Крейна по проблеме моментов

Нудельман А. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 1-2. - С. 63–75

Наведено огляд праць M. Г. Крейна по проблемі момеїггів.

Стаття (російською)

Круг идей М. Г. Крейна в теории ортогональных полиномов

Осиленкер Б. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 1-2. - С. 76–86

Наполено огляд ідей M. Г. Крейна в тeopiї ортогональних поліномів.

Стаття (російською)

Исследования М. Г. Крейна по теории целых и мероморфных функций и их дальнейшее развитие

Островский И. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 1-2. - С. 87–99

Наведено огляд результатів M. Г. Крейна з теорії цілих та мероморфннх функцій, а також їх подальший розвиток.

Стаття (російською)

Теоремы Сеге - Колмогорова - Крейна о весовой тригонометрической аппроксимации и формулы карлемановского типа

Барт В. А., Хавин В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 1-2. - С. 100–127

У світлі відомих теорем Г. Сеге, А. М. Колмогорова та М. Г. Крейна про вагове наближення функціями з напівобмеженим спектром (на колі та прямій) запропонована ефективна конструк­ція, іцо реалізує такі наближення. Вона заснована на формулах типу формули Карлемана, що відновлює аналітичну функцію за її слідом на границі області задания.

Стаття (російською)

О работах М. Г. Крейна по теории линейных периодических гамильтоновых систем

Якубович В. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 1-2. - С. 128–144

Описано основні ідеї теорії лінійних періодичних гамільтонових систем.