2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Том 46, № 3, 1994

Ювілейна дата (українською)

Марко Григорович Крейн

Березанський Ю. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 3. - С. 146

Стаття (англійською)

Унітарні операторні вузли та формули параметризацй

Аросена Р.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 3. - С. 147–154

Наведено опис деяких співвідношень між унітарними операторними вузлами, які розглядають­ся як лінійні системи, та формулами параметризації для розв'язків деяких інтерполяційних задач.

Стаття (російською)

Спектральная теория струны

Кац И. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 3. - С. 155–176

Викладені основні положення розробленої М. Г. Крейном спектральної теорії струни та її пода­льший розвиток у працях інших авторів.

Стаття (російською)

Спектральный подход к анализу белого шума

Березанский Ю. М., Ливинский В. О., Литвинов Е. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 3. - С. 177–197

За допомогою проективної спектральної теореми класичне перетворення Сігала будується як перетворення Фур’є за узагальненими сумісними власними векторами деякої сім'ї польових опе­раторів. Відмічається, що спектральний підхід до перетворення Сігала, котре лежить в основі аналізу гауссовогобілого шуму, дає можливість побудови широкого узагальнення цього пере­творення.

Стаття (російською)

О работах М. Г. Крейна по теории представлений и гармоническому анализу на топологических группах

Вайнерман Л. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 3. - С. 198–211

Наведено короткий огляд робіт М. Г. Крейна з теорії зображень і гармонічного аналізу на топо­логічних групах, які е класичними і складають фундамент багатьох сучасних досліджень в даній галузі.

Стаття (російською)

Некоторые теоремы единственности для рациональных, алгебраических и алгеброидных функций

Гольдберг А. А., Пьяна В. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 3. - С. 212–226

Знайдено, для скількох точок $A$ задания множин простих $A$-точок однозначно визначає раціо­нальну функцію, многочлен, алгебраїчну або алгеброїдну функцію.

Стаття (російською)

Класс допустимых функций в принципе инвариантности волновых операторов

Константинов А. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 3. - С. 227–229

Розширюється клас припустимих функцій, для яких має місце відомий в теорії розсіяння прин­цип інваріантності.

Стаття (англійською)

Піввідношення між двома результатами про цілі функції експоненціального типу

Коосис Р.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 3. - С. 230–243

Показано, що теорема Бьорлінга - Малявіна про мультиплікатори для цілих функцій експо­ненціального типу може бути виведена з деяких оцінок поліномів на комплексній площині.

Стаття (російською)

Об оценках решений уравнения Штурма - Лиувилля

Левин Б. Я., Мирочник Л. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 3. - С. 244–278

Наведені точні оцінки розв’язків задачі $\ddot y + \lambda ^2 p(t)y = 0, y(0) = 0, \dot y(0) = 1$ при $p(t)$, що задовольняє одну із умов $$(i) |p(t)| \leqslant M< \infty ; (ii) 0< \omega _1 \leqslant p(t) \leqslant \omega _2< \infty ; (iii) \mathop {sup}\limits_x \int_x^{x + T} {p(t)dt = P_T /T.}$$ Знайдені екстремальні розв’язки.

Стаття (російською)

О единственности решений краевых задач на конечном отрезке и полуоси для операторно-дифференциальных уравнений

Радзиевский Г. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 3. - С. 279–292

Для рівняння $L_0x(t)+L_1x′(t) + ... + L_nx^{(n)}(t) = O$, де $L_k, k = 0,1,...,n$- оператори, що діють у банаховнх просторах, встановлені ознаки рівності нулю довільного розв'язку $x(t)$, який задо­вольняє умову $x^{(1−1)} (a) = 0, 1 = 1, ..., p$, і $x^{(1−1)} (b) = 0, 1 = 1,...,q$, для $-∞ < a < b < ∞$ (ви­падок скінченного відрізка) і умову $x^{(1−1)} (a) = 0, 1 = 1,...,p,$ у припущенні сумовності розв'яз­ку $x(t)$ та перших його $n$ похідних на півосі $t ≥ a$.

Стаття (російською)

Факторизация операторов, теория и приложения

Сахнович Л. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 3. - С. 293–304

Наведено огляд розвитку методу факторизанії М. Г. Крейна та його застосувань.

Стаття (російською)

Воспоминания о Марке Григорьевиче Крейне

Левин Б. Я.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 3. - С. 305-309

Стаття (російською)

Марк Григорьевич Крейн в Куйбышеве (воспоминания аспиранта)

Любарский Г. Я.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 3. - С. 310-311