2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Том 49, № 4, 1997

Стаття (російською)

Об оптимизации приближенного интегрирования методами Монте-Карло

Бабенко В. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 475–480

Розв'язана задача оптимізації методів Монте-Карло наближеного інтегрування за довільною абсолютно неперервною мірою. Запропопована зручна для досліджень такого типу модель методів Монте-Карло, в якій використовується поняття перехідної ймовірності.

Стаття (російською)

Операторы сжатая, дефектные функции и теория рассеяния

Бойко С. С., Дубовой В. К., Кирстайн Б., Фритцше Б.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 481–489

Вивчаються функції, які описують розсіяння по внутрішніх каналах системи (дефектні функції), та оператори стиску, що відповідають цим функціям.

Стаття (російською)

Функциональный закон повторного логарифма для нормированных интегралов от процессов со слабой зависимостью

Бондарев Б. В., Королев М. Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 490–499

Для нормованих інтегралів від процесів із слабкою залежністю доведено закон повторного логарифму у формі Штрассепа. Одержані результати застосовано при побудові криволінійної довірчої області, в якій буде знаходитись розв'язок рівняння з малим параметром.

Стаття (російською)

О дифференциальных свойствах отображений в банахово пространство

Бондарь А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 500–509

Доведено, що умова гостроти Ріффела для банахового простору E є необхідною і достатньою для того, щоб довільна ліпшіцова функція f: [a, b]→E була диференційовною майже всюди на відрізку [a, b]. Встановлено, що у випадку відсутності властивості гостроти більшість (у сенсі категорії) ліпшіцових функцій не мають похідної в жодній точці відрізка [a, b].

Стаття (українською)

Поведінка на нескінченності розширеної спектральної міри самоспряженого оператора

Горбачук В. І., Горбачук М. Л.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 510–516

Досліджується залежність швидкості росту розширеної спектральної міри самоспряженого оператора від порядку сингулярності вектора, на якому ця міра розглядається.

Стаття (англійською)

Про напрямлені моногенш множини

Діаб Ф. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 517–522

З використанням геометричних властивостей напрямлених моногенних множин встановлюються та вивчаються деякі нові диференціальні властивості функцій.

Стаття (російською)

Достаточное условие сильной почти периодичности скалярно почти периодических представлений группы вещественных чисел

Кадец M. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 523–526

Доведено теорему про те, що якщо кожний сепарабельний підпростір Y банахового простору X має сепарабельне слабке секвенційие замикання в Y **, то кожна скалярно майже періодична група, що діє в X, є сильно майже періодичною.

Стаття (російською)

Дуальная система Аппеля и пространства Кондратьева в анализе на пространствах Шварца

Качановский Н. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 527–534

Вивчаються біортогоиальна система Аппеля та простори Кондратьева при умові збурення параметра μ-експонеиціалу голоморфннми оборотними функціями. Одержані результати застосовуються для вивчення псевдодиференціальних рівнянь.

Стаття (російською)

О структурных преобразованиях уравнений возмущенного движения некоторого класса динамических систем

Кошляков В. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 535–539

Розглядається загальна методика структурних перетворень деякого класу динамічних систем з гіроскопічними силами, яка приводить до виключення гіроскопічних членів із вихідних рівнянь збуреного руху. Не змінюючи якісних властивостей названих рівнянь, ця методика спрощує їх дослідження.

Стаття (українською)

Системи параболічних варіаційних нерівностей без початкових умов

Лавренюк С. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 540–547

Розглядається параболічна варіаційна нерівність без початкових умов. Побудовано клас існування і единосгі розв'язку вказаної нерівності. Цей клас визначається експоненціальним зростанням або спаданням розв'язку при t→−∞ в залежності від коефіцієнтів нерівності.

Стаття (українською)

Аналітична побудова ієрархічної матричної функції Ляпунова для імпульсних систем

Беґмуратов К. А., Мартинюк А. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 548–557

Для імпульсної системи розроблено метод побудови ієрархічної матричної функції Ляпунова.

Стаття (українською)

Періодична задача для неоднорідного рівняння коливання струни

Митропольський Ю. О., Хома Г. П., Цинайко П. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 558–565

Вивчається періодична задача для рівняння u tt−uxx=g(x, t), u(x, t+T)=u(x, t), u(x+ω, t)= =u(x, t), ℝ2. Знаходяться умови, при яких справедлива теорема існування і єдииості класичного розв'язку.

Стаття (російською)

Некоторые условия обязательности и обобщения теоремы Ю. Г. Федорова

Половицкий Я. Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 566–572

Означено новий тип умов — умови S-обов'язковості. Описані широкі класи груп з умовою черніковської обов'язковості та деякими іншими умовами, які близькі до відомої умови Ю. Г. Федорова.

Стаття (російською)

Идеалы и свободные пары в полугруппе β ℤ

Протасов И. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 573–580

Доведено, що рівняння ξ+x=mξ+y, x+ξ=y+mξ не мають розв'язків у півгрупі β ℤ для кожного вільного ультрафільтра ξ і кожного цілого числа m∈0, 1. Вивчаються півгрупи, породжені ультрафільтрами ξ, mξ. Для лівомаксимальиих ідемпотентів доведена редукована гіпотеза про елементи скінченного порядку в β ℤ.

Стаття (українською)

Крайові задачі з параметрами для багаточастотної коливної системи

Петришин Я. Р., Самойленко А. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 581–589

Доведена розв'язність крайових задач з параметрами для нелінійних коливних систем за допомогою методу усереднення. Встановлено також оцінки відхилення розв'язків вихідних і усереднених задач.

Ювілейна дата (українською)

Остап Степанович Парасюк (75-років)

Редколегія

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 590

Коротке повідомлення (російською)

Вращательные движения автономных систем с импульсным воздействием

Али Н. А., Янчук С. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 591–596

Досліджуються обертальні рухи для автономного диференціального рівняння другого порядку з імпульсною дією та періодичною правою частиною. Вказані деякі важливі властивості таких рухів, за допомогою чисельно-аналітичного методу визначені достатні умови існування обертальних рухів

Коротке повідомлення (російською)

О представлении гладких инвариантов групп Кокстера в терминах анизотропных пространств

Гохман А. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 597–600

Гладка функція, інваріантна відносно групи Кокстера, зображається у вигляді функції від базисних інваріантів, яку пропонується описувати у термінах спеціальних анізотропних просторів, що дає більш точні оцінки її гладкості.

Коротке повідомлення (російською)

Периодические решения слабонелинейной системы уравнений в частных производных с импульсным воздействием

Перестюк Н. А., Ткач А. Б.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 601–605

Визначаються умови існування періодичних по t з періодом T розв'язків слабконелінійної системи рівнянь з частинними похідними з імпульсним впливом.

Коротке повідомлення (російською)

Приближение классов $C_{β}^{ψ} H_{ω}$ обобщенными суммами Валле Пуссена

Новиков О. А., Рукасов В. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 606-610

Досліджуються апроксимаційпі властивості тригонометричних поліпомів, які породжуються методами підсумовування рядів Фур'є, на класах періодичних функцій.

Хроніка (українською)

Міжнародна конференція „INAMTAP' 96 (інформатика, обчислювальна та прикладна математика: теорія, застосування, перспективи)"

Луковський І. О., Макаров В. Л., Прохур М. З.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 611–612

Хроніка (українською)

Всеукраїнська школа-семінар „Нелінійні крайові задачі математичної фізики та їх застосування"

Березовський А. А., Конет І. М., Ленюк М. П., Самойленко А. М., Теплінський Ю. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 613–617