2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Том 53, № 1, 2001

Стаття (російською)

О некоторых свойствах ортогональных по площади полиномов в областях комплексной плоскости. II

Абдуллаев Ф. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 1. - С. 3-13

Досліджуються поліноми, ортонормальні з вагою по площі області із квазіконформною межею. Отримано нові точні оцінки швидкості зростання цих поліномів.

Стаття (російською)

К асимптотике вероятности пребывания пуассоновского процесса между двумя расходящимися нелинейными границами

Гасаненко В. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 1. - С. 14-22

Для ймовірності невиходу однорідного луассонового процесу з області з криволінійними межами, що розширюється, одержано повний асимптотичний розклад. Коефіцієнти цього розкладу визначаються з допомогою розв'язків одно- і двомежових параболічних задач.

Стаття (українською)

Найкращі ортогональні тригонометричні наближення класів функцій багатьох змінних $L^{ψ}_{β, p}$

Консевич Н. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 1. - С. 23-29

Одержано порядкові оцінки найкращих ортогональних тригонометричних наближень класів функцій багатьох змінних L β, p ψ у просторі L q, 1 < p < q < ∞, q > 2.

Стаття (українською)

Диференційовність дробових інтегралів, ядра яких ви- значаються за допомогою фрактального броунівського руху

Крвавич Ю. В., Мішура Ю. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 1. - С. 30-40

Доведено стохастичну теорему Фубіні для вінерівських інтегралів відносно фрактального броунівського руху. За її допомогою одержано умови середньоквадратичної і потраєкторної диференційовносгі дробових інтегралів, ядра яких містять фрактальний броунівський рух.

Стаття (українською)

Граничні теореми для випадкових елементів у ідеалах порядково обмежених елементів функціональних банахових граток

Мацак І. К., Плічко А. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 1. - С. 41-49

Для послідовності незалежних випадкових елементів із ідеалу порядково обмежених елементів банахової гратки досліджується асимптотична відносна стійкість екстремальних значень, закон великих чисел для p-х степенів та центральна гранична теорема.

Стаття (російською)

Методы исключения неизвестных из систем линейных неравенств и их приложения

Остапенко В. В., Финин Г. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 1. - С. 50-56

Вивчаються методи вилучення одного невідомого або групи невідомих із системи лінійних нерівностей. Обгрунтування цих методів проводиться на основі теореми Хеллі. Методи застосовуються для обчислення течій у мережах із узагальненим принципом збереження.

Стаття (українською)

Рівняння руху першого порядку в суперсиметричній теорії Янга - Міллса із скалярним мультиплетом

Павлюк A. M., Яцун В. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 1. - С. 57-63

Запропоновано систему рівнянь руху першого порядку, всі розв'язки якої є розв'язками системи рівнянь руху другого порядку для суперсиметричної теорії Янга - Міллса із скалярним мультиплетом. Знайдено такі N = 1 перетворення, відносно яких інваріантні системи рівнянь руху першого та другого порядків.

Стаття (російською)

О существовании локальных гладких решений систем нелинейных функциональных уравнений с отклонениями, зависящими от неизвестных функций

Пелюх Г. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 1. - С. 64-77

Одержано умови існування локального диференційовного розв'язку системи нелінійних функціональних рівнянь з нелінійними відхиленнями аргументу.

Стаття (українською)

Про стійкість інваріантних множин розривних динамічних систем

Перестюк М. О., Чернікова О. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 1. - С. 78-84

Встановлюються достатні умови стійкості, асимптотичної стійкості та нестійкості інваріантних множин розривних динамічних систем.

Стаття (російською)

Ультрафильтры и разбиения абелевых групп

Протасов И. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 1. - С. 85-93

Доведено, що кожен PS -ультрафільтр на групі без елементів порядку 2 рамсеїв. Для довільного PS-ультрафільтра (ϕ на зліченній групі G побудовано відображення f: G → ω таке, що $f(ϕ)$ — P-точка у просторі ω*. Визначено новий клас субселективних ультрафільтрів, значно ширший за клас PS-ультрафільтрів.

Стаття (російською)

К вопросу о периодах периодических движений в автономных системах

Ронто А. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 1. - С. 94-112

Отримано деякі оцінки періодів періодичних рухів у ліпшицевих динамічних системах.

Коротке повідомлення (російською)

О τ-замкнутых формациях n-арных групп

Аль-Дабабсех Авни Файез

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 1. - С. 113-116

Доведено, що якщо $G$ — неодноелементна $n$-арна скінченна група, яка належить $τ$-замкненій формації $\mathfrak{F}$, то $G/{\text{soc(}}G{\text{)}} \in \Phi _\tau (\mathfrak{F})$, де $\Phi _\tau (\mathfrak{F})$— перетин всіх максимальних $τ$-замкнених підформадій $τ$-замкненої формації $n$-арних груп $\mathfrak{F}$.

Стаття (українською)

Формули високих порядків для похідних нелінійних дифузійних напівгруп

Антонюк О. Вік., Антонюк О. Вал.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 1. - С. 117-122

Мета роботи — показати, що спеціальний вибір напряму Камерона-Мартіна в характеризації міри Вінера через формулу інтегрування частинами приводить до множини природних зображень для похідних напівгруп нелінійних дифузій. Зокрема, знайдено остаточний розв'язок неліпшицевих сингулярностей числення Маллявена.

Коротке повідомлення (українською)

Мішана задача для однієї псевдопараболічної системи в необмеженій області

Доманська Г. П., Лавренюк С. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 1. - С. 123-129

Доведено існування та єдиність розв'язку мішаної задачі для системи псевдопараболічних рівнянь в необмеженій (за просторовими змінними) області.

Коротке повідомлення (українською)

Про близькість кореляційних функцій однорідних та ізотропних випадкових полів, у яких спектральні функції однакові на певній множині

Павлов Д. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 1. - С. 130-134

Наведено приклади застосування теореми про середнє для знаходження різних оцінок близькості кореляційних функцій, коли їх спектральні функції однакові на деякій множині.

Стаття (англійською)

Розклади фундаментальних інтерполяційних поліномів Ерміта в термінах поліномів Чебишова

Різк М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 1. - С. 135-143

Одержано явні розклади фундаментальних інтерполяційних поліномів Ерміта в термінах поліномів Чебишова, коли вузлами інтерполяції є або нулі полінома Чебишова степеня $n + 1$, або екстремальні точки полінома Чебишова степеня $n$.