2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Том 59, № 10, 2007

Стаття (російською)

O неравенствах типа Колмогорова для функций, определенных на полуоси

Бабенко В. Ф., Скороходов Д. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 10. - С. 1299–1312

Встановлено необхідні i достатні умови існування функції класу S - із заданими інтегральними нормами трьох послідовних похідних (взагалі кажучи, дробового порядку).

Стаття (російською)

Применение разделяющего преобразования к оценкам внутренних радиусов открытых множеств

Бахтин А. К., Вьюн В. Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 10. - С. 1313–1321

Одержано розв'язки нових екстремальних задач геометричної теорії функцій комплексної змінної, пов'язаних з оцінками внутрішніх радіусів неперетинних областей. Узагальнено деякі раніш відомі результати на випадок відкритих множин.

Стаття (російською)

Интегро-дифференциальные системы с нечеткими помехами

Васильковская В. С, Плотников А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 10. - С. 1322–1330

Для керованого інтегро-диференціального рівняння з нечіткими перешкодами введено поняття нечіткого жмутка траєкторій і нечіткої множини досяжності та доведено деякі властивості нечітких жмутків.

Стаття (російською)

O некоторых группах, все подгруппы которых близки к пронормальным

Винчензи Дж., Курдаченко Л. А., Руссо А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 10. - С. 1331–1338

Підгрупа $H$ групи $G$ називається наближено пронормальною в $G$, якщо для кожної підгрупи $L$ групи $G$, що містить у собі $H$, нормалізатор $N_L ( H)$ є контранормальним в $L$. Доведено, що якщо $G$ — (узагальнено) розв'язна група, в якій кожна підгрупа є наближено пронормальною, то всі підгрупи $G$ пронормальні.

Стаття (українською)

Поведінка класичних процесів ризику після банкрутства та багатозначна функція банкрутства

Гусак Д. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 10. - С. 1339–1352

Установлены соотношения для распределения функционалов, связанных с поведением классического процесса риска после момента разорения, и многозначной функции разорения.

Стаття (українською)

Характеристика напіврешітки ідемпотентів переставної інверсної напівгрупи скінченного рангу з нулем

Дереч В. Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 10. - С. 1353–1362

Дана характеристика полурешетки идемпотентов перестановочной инверсной полугруппы конечного ранга с нулем.

Стаття (російською)

Асимптотические представления решений одного класса нелинейных неавтономных дифференциальных уравнений третьего порядка

Евтухов В. М., Стехун А. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 10. - С. 1363–1375

Встановлено асимптотичні зображення для необмежених розв'язків нелінійних неавтономних диференціальних рівнянь третього порядку, що у деякому сенсі є близькими до рівнянь типу Емдена - Фаулера.

Стаття (українською)

Узагальнене гібридне інтегральне перетворення типу Мелера–Фока 1-го роду та його застосування

Конет І. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 10. - С. 1376–1390

Введено обобщенное гибридное интегральное преобразование типа Мелера-Фока на отрезке [0; R] с n точками сопряжения. Рассмотрены примеры применения этого преобразования к решению типичных сингулярных краевых задач для линейных дифференциальных уравнений с частными производными второго порядка в кусочно-однородных средах.

Стаття (англійською)

Зображення загального розв'язку в теорії мікрополярної термоеластичності без розсіювання енерггї

Жордано П., Замполі В., Сванадзе М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 10. - С. 1391–1398

Розглянуто лінійну тєорію мікрополярної термоеластичності без розсіювання енергії. Статтю побудовано таким чином. Другий пункт присвячено базовим рівнянням для мікрополярних термоеластичних матеріалів, які вважаються ізотропними та однорідними, та припущенням щодо основних констант. У третьому пункті доведено деякі теореми про зображення загального розв'язку.

Стаття (українською)

Про деякі нові критерії нескінченної диференційовності періодичних функцій

Сердюк А. С., Степанець О. І., Шидліч А. Л.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 10. - С. 1399–1409

Изучается множество $\mathcal{D}^{\infty}$ бесконечно дифференцируемых периодических функций в терминах обобщенных $\overline{\psi}$-производных, определяемых парой $\overline{\psi} = (\psi_1, \psi_2)$ последовательностей $\psi_1$ и $\psi_2$. Показано, что каждая функция $f$ из множества $\mathcal{D}^{\infty}$ имеет по крайней мере одну производную, параметры которой $\psi_1$ и $\psi_2$ убывают быстрее, чем произвольная степенная функция, и в то же время для произвольной функции $f \in \mathcal{D}^{\infty}$ , отличной от тригонометрического полинома, найдется пара $\psi$, параметры $\psi_1$ и $\psi_2$ которой имеют такую же скорость убывания и для которой $\psi$-производная уже не существует.

Стаття (російською)

Oб одном критерии аналитичности функций

Трохимчук Ю. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 10. - С. 1410–1418

Доведено узагальнення відомої теореми В. К. Дзядика, яка дає цікавий геометричний критерій аналітичності функцій

Стаття (англійською)

Зважена точна обмеженість для мультилінійних комутаторів

Гонг Сюй, Лю Ланже, Цзен Цзяшен

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 10. - С. 1419–1431

Одержано точні оцінки для деяких мультилінійних комутаторів, що пов'язані з певними субліній-ними інтегральними операторами. Ці оператори включають в себе оператор Літлвуда-Палея та оператор Марцінкевича. Як застосування, отримано зважені $L^p (p > 1)$ нерівності та оцінку типу $L \log L$ для мультилінійних комутаторів.

Коротке повідомлення (російською)

Выполнимость ярких формул

Денисов А. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 10. - С. 1432–1435

Досліджується один із розв'язних підкласів кванторних формул у чистому численні предикатів. Отримано необхідну та достатню умову здійсненності для формул, що входять до нього.

Коротке повідомлення (російською)

Слабые базисы векторных мер

Романов В. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 10. - С. 1436–1440

Розв'язано питання про зображення мір із значеннями в банаховому просторі як границь слабко збіжних послідовностей векторних мір, що мають своїм базисом дану невід'ємну міру.