2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Том 65, № 11, 2013

Стаття (російською)

О бесконечных группах с дополняемыми неабелевыми подгруппами

Барышовец П. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 11. - С. 1443–1455

Наведено опис локально скінченних груп, що містять принаймні одну неабелеву силовську підгрупу, в яких всі неабелеві підгрупи є доповнюваними.

Стаття (англійською)

Графи Шрайєра самоподібної дiї групи Гейзенберга

Бондаренко І., Кравченко Р.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 11. - С. 1456–1462

Побудовано точну самоподiбну дію дискретної групи Гейзенберга з наступними властивостями. Дія є рекурентною, скінченностановою, сферично транзитивною, нестискуючою та існують графи Шрайєра дії групи на межі дерева з різними степенями зростання.

Стаття (англійською)

Розв'язність зв'язаної системи диференціальних рівнянь дробового порядку з періодичними граничними умовами при резонансі

Лю Венбін, Ху Чжиган

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 11. - С. 1463–1475

Із використанням теорії збігу степенів досліджено існування розв'язків зв'язаних систем диференціальних рівнянь дробового порядку з періодичними граничними умовами. Встановлено новий результат щодо існування розв'язків граничної задачі дробового порядку.

Стаття (англійською)

Майже MGP-iн'єктивнi кiльця

Чжанмін Чжу

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 11. - С. 1476–1481

Кільце R називається правим майже MGP-ін'єктивним кільцем (або правим AMGP-ін'єктивним кільцем), якщо для всіх 0 ≠ aR існує елемент bR такий, що ab = ba ≠ 0 i будь-який правий R-мономорфізм з abR в R продовжується до ендоморфізму в R. В роботі наведено деякі властивості таких кілець та отримано деякі цікаві результати. З використанням поняття AMGP-ін'єктивних кілець наведено деякі нові характеристики QF-кілець, напівпростих артінових кілець та простих артінових кілець.

Стаття (російською)

О сохранении порядка уплощения индуцированным диффеоморфизмом

Зубрилин К. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 11. - С. 1482–1497

Розглядається будова гладкої кривої з точки зору поняття сплощення. Наведено умови, за яких r-геодезична крива базисного многовиду є проекцією r-геодезичної кривої в дотичному розшаруванні другого порядку. Встановлено необхідну i достатню умову, при якій 2-геодезичний диФєоморФізм афінно зв'язних просторів індукує 2-геодезичний диФєоморФізм дотичних розшарувань другого порядку.

Стаття (українською)

Про збереження інваріантного тора багаточастотних систем

Перестюк М. О., Фекета П. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 11. - С. 1498–1505

Установлены новые условия сохранения асимптотически устойчивого инвариантного тороидального многообразия линейного расширения динамической системы на торе при малых возмущениях на множестве неблуждающих точек. Данный подход применен к исследованию существования и устойчивости инвариантных торов линейных расширений динамических систем, имеющих простую структуру предельных множеств и рекуррентных траекторий.

Стаття (англійською)

Корозклад трансформаційної напівгрупи

Саббаган М., Хоссейні А., Ширазі Ф. Аятоллах Задех

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 11. - С. 1506–1514

Розглянуто концепцію „корозкладу" трансформаційної напівгрупи, що взаємодiє з фазовою напівгрупою. Таким чином, ми вирізняємо новий клас трансформаційних напівгруп зі змістовними співвідношеннями. Так, показано, що „клас всіх дистальних трансформаційних напівгруп ⊂, клас всіх трансформаційних напівгруп, що розкладаються в дистальні напівгрупи ⊂, клас всіх трансформаційних напівгруп" (де ⊂, позначає строге включення).

Стаття (українською)

Двофазові солітоноподібні розв’язки задачі Коші для сингулярно збуреного рівняння Кортевега – де Фріза зі змінними коефіцієнтами

Самойленко В. Г., Самойленко Юл. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 11. - С. 1515–1530

Описано множество начальных условий, при которых задача Коши для сингулярно возмущенного уравнения Кор-тевега-де Фриза с переменными коэффициентами имеет асимптотическое двухфазное солитоноподобное решение. Предложено понятие многообразия начальных значений для упомянутой задачи Коши, при которых такое решение существует.

Стаття (українською)

Визначення молодшого коефіцієнта одновимірного параболічного рівняння в області з вільною межею

Снітко Г. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 11. - С. 1531–1549

Установлены условия однозначной разрешимости обратной задачи определения младшего коэффициента с двумя неизвестными, зависящими от времени параметрами в одномерном параболическом уравнении с интегральными условиями переопределения в области со свободной границей.

Ювілейна дата (українською)

До 100-річчя від дня народження О. Ю. Ішлінського

Луковський І. О., Самойленко А. М., Стороженко В. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 11. - С. 1550-1554

Коротке повідомлення (російською)

О конечных группах с перестановочными обобщенно субнормальными подгруппами

Велесницкий В. Ф., Семенчук В. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 11. - С. 1555–1559

Розглянуто проблему Кегеля - Шеметкова про знаходження клаив скшченних груп \( {\mathfrak F} \) таких, що в будь-якій скінченнiй групi добуток переставних \( {\mathfrak F} \) -субнормальних пiцгруп є \( {\mathfrak F} \) -субнормальною підгрупою.

Коротке повідомлення (англійською)

Про M-проективно плоскі LP-многовиди Сасакяна

Зенгін F. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 11. - С. 1560–1566

Вивчається природа многовидів Сасакяна, що допускають M-проективний тензор кривизни. Перевірено, чи задовольняє цей многовид умову W(X, Y ).R = 0. Більш того, доведено, що умови R(X, Y ).R = 0 та R(X, Y ).S = 0 виконуються для M-проективно плоских LP-многовидів Сасакяна. В останній частині роботи введено M-проективно плоский простір-час та встановлено деякі властивості цього простору.

Коротке повідомлення (українською)

Про відкритість функторів k -нерозтягуючих та слабкоадитивних функціоналів

Карчевська Л. І .

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 11. - С. 1567–1574

Исследована открытость функторов k-нерастягивающих и слабоаддитивных функционалов. В частности, установлено, что данные функторы сохраняют открытость отображений между конечными компактами, однако они не являются открытыми.

Коротке повідомлення (українською)

Асимптотична поведінка лічильного процесу у схемі максимуму

Мацак І. К.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 11. - С. 1575–1579

Получена точная асимптотика логарифма считающего процесса в схеме максимума.

Коротке повідомлення (англійською)

Деякі властивості багатозначних функцій, асоцiйованих з оператором

Ге П., Чжанг Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 11. - С. 1580–1584

Отримано деякі субординації i результати для суперординацій із використанням нового оператора. З допомогою введеного оператора \( \mathrm{C}_{p,n}^{\lambda }(a,c)f(z), \) доведено диференціальну сендвіч-теорему для багатозначних функцій у відкритому одиничному крузі.