2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Том 66, № 6, 2014

Стаття (російською)

Тригонометрические поперечники классов Никольского – Бесова в пространстве Лебега со смешанной нормой

Акишев Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 6. - С. 723–732

Встановлено точні за порядком оцінки тригонометричного поперечника класів Нікольського - Бєсова періодичних Функцій багатьох змінних у просторі Лебега з мішаною нормою.

Стаття (російською)

Задача Дирихле с лапласианом по мере на гильбертовом пространстве

Богданский Ю. В., Санжаревский Я. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 6. - С. 733–739

В області гільбертового простору, що погоджена із заданою 6орєлівською мірою, досліджено задачу Діріхлє для визначеного класу еліптичних рівнянь.

Стаття (російською)

Неравенства типа Джексона для специальных модулей непрерывности на всей вещественной оси и точные значения средних $ν$ -поперечников классов функций в пространстве $L_2 (ℝ)$

Вакарчук С. Б.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 6. - С. 740–766

У випадку апроксимації у npocTopi $L_2 (ℝ)$ цілими Функціями експоненціального типу $σ ∈ (0,∞)$ знайдено точні значення констант у нерівностях типу Джексона для спеціальних модулів неперервності $k$-го порядку, в яких замість оператора зсуву $T_h (f)$ використано оператор Стєклова $S_h (f)$. Для класів функцій, означених за допомогою вказаної характеристики гладкості, обчислено точні значення середніх $ν$-поперечників — лінійного, бернштейнівського, колмогоровського.

Стаття (англійською)

$I-n$-Когерентні кільця, $I-n$-напiвспадковi кільця та $I$-регулярні кільця

Чжанмін Чжу

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 6. - С. 767–786

Нехай $R$ — кільце, $I$ — ідеал $R$, а $n$ — фіксоване додатне цілє число. Ми визначаємо та вивчаємо $I-n$-ін'єктивні модулі та $I-n$-плоскі модулі. Крім того, визначаємо та вивчаємо ліві $I-n$-когерентні кільця, ліві $I-n$-напівспадкові кільця та $I$-регулярні кільця. За допомогою концепцій $I-n$-ін'єктивності та $I-n$-пологості модулів також наводимо деякі характеристики лівих $I-n$-когерентних кілець, лівих $I-n$-напівспадкових кілець та $I$-регулярних кілець.

Стаття (українською)

Асимптотичний розклад моментiв корелограмної оцiнки коварiацiйної функцiї випадкового шуму в нелiнiйнiй моделi регресії

Іванов О. В., Москвичова К. К.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 6. - С. 787–805

Найдены асимптотические разложения смещения, среднего квадрата отклонения и дисперсии коррелограммной оценки неизвестной ковариационной функции гауссовского стационарного случайного шума в нелинейной модели регрессии с непрерывным временем.

Стаття (українською)

Оцінка залишкового члена інтерполяційного ланцюгового C-дробу

Пагіря М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 6. - С. 806–814

Получена оценка остаточного члена для интерполяционной цепной C-дроби.

Стаття (англійською)

Підсилення явних нижніх границь для порядків елементів у розширеннях скінченних полів на основі циклотомічних поліномів

Попович Р. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 6. - С. 815–825

Явно побудовано елементи великого мультиплікативного порядку у будь-яких розширеннях скінченних полів на основі циклотомічних поліномів.

Стаття (англійською)

Деякі апроксимаційні властивоси операторів Саса - Міракяна - Бернштейна типу Хлодовського

Сімсек Е., Тунс Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 6. - С. 826–834

Метою даної статті є обґрунтування нової послідовності додатних лінійних onepaTopiB за допомогою onepaTopiB Сaсa-Мiрaкянa-Бернштейнa типу Хлодовського та дослідження деяких апроксимаційних властивостей цих операторів у просторі неперервних функцій, заданих на правій півосі. Крім того, встановлено порядок таких наближень за допомогою модуля неперервності та наведено теорему типу Вороновської.

Стаття (російською)

Приближения суммами Фурье на множествах $L^{ψ} L^{P(∙)}$

Чайченко С. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 6. - С. 835–846

Вивчаються питання вкладення множин $ψ$-інтегралів Функцій $f \in L^{p(∙)}$, а також знайдено порядки наближення сумами Фур'є функцій з цих множин.

Коротке повідомлення (англійською)

Визначення коефіцієнта напівлінійного параболічного рівняння для граничної задачі з нелінійною граничною умовою

Ахундов А. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 6. - С. 847–852

Досліджєно коректність оберненої задачi про визначення коефiцiєнта молодшого члена напівлінійного параболічного рівняння за наявності нелінійної граничної умови. Додаткову умову наведено в нелокальній інтегральній формі. Доведено теорему про єдиність та теорему про „умовну" стійкість.

Коротке повідомлення (українською)

Про інваріантні підпростори у вагових просторах Гарді

Дільний В. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 6. - С. 853–857

Представлено описание трансляционно-инвариантных подпространств в одном весовом пространстве Харди в полуплоскости. Полученный результат содержит как частный случай теорему Берлинга-Лакса для пространства Харди. Обсуждается вопрос об обобщении понятия внутренней функции.

Коротке повідомлення (англійською)

$s$-Умовно переставні підгрупи та $p$-нільпотентність скінченних груп

Лі Х. Х., Ху Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 6. - С. 858–864

Вивчено $p$-нільпотентність групи, для якої кожна максимальна підгрупа її силовських $p$-підгруп є $s$-умовно переставною для деякого простого $p$. За допомогою класифiкацiї скінченних простих груп отримано цікаві нові результати та узагальнено деякі результати, що отримані раніше.