2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Том 70, № 12, 2018

Стаття (російською)

Представление Кларка для локальных времен самопересечения гауссовских интеграторов

Дороговцев А. А., Изюмцева О. Л., Салхи Н.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 12. - С. 1587-1614

Доведено iснування кратного локального часу самоперетину для класу гауссових iнтеграторiв, породжених операторами зi скiнченною розмiрнiстю ядра. Знайдено його розклад Iто – Вiнера та зображення Кларка.

Стаття (українською)

Граничні розподіли динамічних систем конфлікту з точковим спектром

Волошина В. О., Кошманенко В. Д.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 12. - С. 1615-1624

Побудовано модель динамiчної системи конфлiкту, граничнi стани якої асоцiйованi з сингулярними розподiлами. Доведено, що критерiєм для виникнення точкового спектра в граничному розподiлi є стратегiя фiксованого прiоритету. В усiх iнших випадках граничнi розподiли є чисто сингулярно неперервними.

Стаття (англійською)

Простi транзитивнi 2 -зображення двох нефiатних 2 -категорiй проективних функторiв

Мазорчук В. С., Чжан Сяотин

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 12. - С. 1625-1649

Показано, що будь-яке просте транзитивне 2-зображення 2-категорiї проективних ендофункторiв для алгебри сагайдака $\mathbb{k}(\bullet \rightarrow \bullet )$ та алгебри Сагайдака $\mathbb{k}(\bullet \rightarrow \bullet \rightarrow \bullet )$ еквiвалентне клiтинковому 2-зображенню.

Стаття (англійською)

Про узагальнений iдеальний асимптотично статистичний еквiвалент порядку $\alpha$ для функцiй

Озтюрк М., Саваш Р.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 12. - С. 1650-1659

Введено новi означення, пов’язанi з поняттями асимптотично $\mathcal{I}_{\lambda}$ -статистичного еквiвалента порядку $\alpha$ для кратних $L$ та сильно $\mathcal{I}_{\lambda}$ -асимптотичного еквiвалента порядку $\alpha$ для кратних $L$ за допомогою двох невiд’ємних дiйснозначних функцiй, вимiрних за Лебегом на iнтервалi $(1,\infty )$, замiсть послiдовностей. Крiм того, наведено також деякi теореми про включення.

Стаття (українською)

Теорія багатовимірних операторів трансмутації Дельсарта – Ліонса. I

Блекмор Д., Прикарпатський А. К., Прикарпатський Я. А., Самойленко А. М.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 12. - С. 1660-1695

У данiй статтi наведено короткий огляд оригiнальних результатiв авторiв у теорiї трансмутацiй Дельсарта – Лiонса багатовимiрних спектральних диференцiальних операторiв, що базується на класичних працях Ю. М. Березанського, В. А. Марченка, Б. М. Левiтана та Р. Ньютона, на вiдомих у лiтературi оглядi Л. Д. Фаддєєва, книзi Л. П. Нижника й узагальненiй теорiї де Рама – Ходжа, започаткованiй I. В. Скрипником i розвиненiй авторами для диференцiально-операторних комплексiв. Детально проаналiзовано операторну структуру перетворень Дельсарта – Лiонса та властивостi їхнiх вольтеррових факторизацiй. Зокрема, вивчено диференцiально-геометричну i топологiчну структуру спектральних властивостей операторiв трансмутацiї Дельсарта – Лiонса в рамках узагальненої теорiї де Рама –Ходжа.

Стаття (англійською)

Про узагальнення деяких нерiвностей Ермiта – Адамара для функцiй з опуклими абсолютними значеннями других похiдних за допомогою iнтегралiв дробового порядку

Чен Ф. Х.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 12. - С. 1696-1706

Запропоновано унiфiкований пiдхiд до отримання нерiвностей Ермiта – Адамара для функцiй з опуклими абсолютними значеннями других похiдних за допомогою iнтегралiв Рiмана – Лiувiлля. Наведено деякi частиннi нерiвностi, що узагальнюють класичнi результати, такi як нерiвнiсть трапецiй, нерiвнiсть Сiмпсона та нерiвнiсть середньої точки.

Стаття (російською)

О $\Sigma_t^{σ}$ -замкнутых классах конечных групп

Скиба А. Н., Чжан Чи

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 12. - С. 1707-1716

Усi розглянутi в роботi групи є скiнченними. Нехай $\sigma = \{ \sigma_i| i \in I\}$ — деяке розбиття множини всiх простих чисел $\mathbb{P}$. Якщо $n$ — цiле число, символ $\sigma (n)$ позначає множину $\{\sigma_i| \sigma_i \cap \pi (n) \not = \emptyset\}$. Цiлi числа $n$ i $m$ називаються $\sigma$ -взаємно простими, якщо $\sigma (n) \cap \sigma (m) = \emptyset$.
Нехай $t > 1$ — натуральне число i $\mathfrak{F}$ — клас груп. Тодi говорять, що $\mathfrak{F}$ є $\Sigma^{\sigma}_ t$ -замкненим, якщо $\mathfrak{F}$ мiстить кожну групу $G$ з пiдгрупами $A_1, ... ,A_t \in \mathfrak{F}$, iндекси яких $| G : A_1| ,..., | G : A_t|$ є попарно $\sigma$ -взаємно простими.
В данiй роботi дослiджуються $\Sigma_t^{σ}$ -замкненi класи скiнченних груп.

Коротке повідомлення (російською)

Формула Троттера – Далецкого для нелинейного возмущения

Бондаренко В. Г.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 12. - С. 1717-1722

Для напiвлiнiйного параболiчного рiвняння доведено спiввiдношення, що узагальнює формулу Троттера – Далецького.

Алфавітний покажчик (українською)

Алфавітний покажчик 70-го тому „Українського математичного журналу”

Редколегія

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 12. - С. 1723-1728